Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/zwrot-kosztow-poniesionych-na-ubezpieczenia-spoleczne-spoldzielnia-socjalna/229

Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna

 

Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne
spółdzielnia socjalna

 

 

Pracodawcy mają możliwość otrzymania z Funduszu Pracy zwrotu kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne, jeśli zatrudnią przez 12 miesięcy osobę skierowaną przez urząd pracy i po tym okresie ta osoba nadal będzie zatrudniona.

Od jakiegoś czasu z podobnego uprawnienia mogą skorzystać spółdzielcy socjalni.

W listopadzie 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu.

Rozporządzenie określa wzór wniosku, który zawiera podstawowe dane o spółdzielni socjalnej i dane rozliczeniowe osób w niej zatrudnionych. Do wniosku trzeba dołączyć kopie dokumentów potwierdzających opłacanie składek oraz kopie imiennych raportów miesięcznych (ZUS RCA) za osoby objęte wnioskiem. Spółdzielcy socjalni mogą zatem wnioskować o zwrot opłaconych składek ZUS na stosownych formularzach. 

 

 

Spółdzielnia może zatem wystąpić do starosty z wnioskiem o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe za osobę zatrudnioną na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Pełna refundacja ma obejmować składki za 24 miesiące zatrudnienia, a przez kolejne 12 miesięcy ma to być 50 procent wysokości składek. Środki na ten cel będą pochodzić z Funduszu Pracy. Taka pomoc jest bardzo potrzebna, szczególnie gdy spółdzielnia rozpoczyna działalność i ma ograniczone możliwości finansowe.

 

 

 

 

Procedura dotycząca refundacji opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne dla członków spółdzielni socjalnych

 

  1. Spółdzielnia socjalna składa kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o zawarcie umowy o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę do wybranego powiatowego urzędu pracy.
  2. Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty zawiera ze Spółdzielnia Socjalną, umowę na podstawie której zwraca spółdzielni socjalnej w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego.
  3. Zwrot opłaconych składek przyznany na podstawie zawartej umowy zostanie przekazywany spółdzielni socjalnej na konto w okresach kwartalnych na podstawie złożonych przez spółdzielnię kompletnych wniosków w terminie do 30 dni od dnia ich złożenia.
  4. Starosta może przekazać spółdzielni socjalnej w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę co miesiąc zaliczkę na opłacenie składek. Zaliczka zgodnie z zawartą umową będzie przekazywana spółdzielni socjalnej na konto w okresach miesięcznych na podstawie złożonego przez spółdzielnię kompletnego wniosku w terminie do 20-tego dnia poprzedzającego miesiąc, za który będzie opłacona składka.