Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/zwolnienia-grupowe/120

Zwolnienia grupowe

 

 

Zwolnienia grupowe

 

Pracodawca zamierzający zwolnić, co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest zobowiązany uzgodnić z powiatowymurzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników obejmujące w szczególności: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenie, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 

Pracodawca w przypadku takich zwolnień, zwanych zwolnieniami monitorowanymi, zobowiązany jest do opracowania programu przewidującego określone usługi rynku pracy na rzecz zwalnianych pracowników.

 

Program zwolnień monitorowanych może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucje szkoleniową.

 

Program ten może być finansowany całkowicie ze środków pracodawcy lub z różnych źródeł (w tym środków publicznych) z zachowaniem współfinansowania przez pracodawcę.

 

Świadczenie szkoleniowe

 

Pracodawca realizujący program zwolnienia monitorowanego, może na wniosek pracownika wypłacać świadczenie szkoleniowe.

 

Świadczenie szkoleniowe:

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą warunki wypłacania tego świadczenia.

 

Świadczenie szkoleniowe powinno być:

Od świadczenia szkoleniowego pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednak może otrzymać zwrot kosztów tych składek z Funduszu Pracy, po zawarciu stosownej umowy z urzędem pracy.

 

Zwalniany pracownik może otrzymać bezpłatną pomoc w wyborze kierunku szkolenia odpowiadającego jego predyspozycjom zawodowym i potrzebom rynku pracy; pomocy takiej udziela doradca zawodowy w powiatowym urzędzie pracy lub w centrum informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkiego urzędu pracy.

Podstawa prawna:

 

 

 

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników