Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zwolnienia grupowe
Statystyki graficzne Harmonogram

Zwolnienia grupowe

 

 

Zwolnienia grupowe

 

Pracodawca zamierzający zwolnić, co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest zobowiązany uzgodnić z powiatowymurzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników obejmujące w szczególności: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenie, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 

Pracodawca w przypadku takich zwolnień, zwanych zwolnieniami monitorowanymi, zobowiązany jest do opracowania programu przewidującego określone usługi rynku pracy na rzecz zwalnianych pracowników.

 

Program zwolnień monitorowanych może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucje szkoleniową.

 

Program ten może być finansowany całkowicie ze środków pracodawcy lub z różnych źródeł (w tym środków publicznych) z zachowaniem współfinansowania przez pracodawcę.

 

Świadczenie szkoleniowe

 

Pracodawca realizujący program zwolnienia monitorowanego, może na wniosek pracownika wypłacać świadczenie szkoleniowe.

 

Świadczenie szkoleniowe:

  • przysługuje po rozwiązaniu przez pracownika stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
  • może być przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą warunki wypłacania tego świadczenia.

 

Świadczenie szkoleniowe powinno być:

  • wypłacane w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak niż 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • wypłacane co miesiąc, począwszy od miesiąca w którym pracownik rozpoczął szkolenie.

Od świadczenia szkoleniowego pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednak może otrzymać zwrot kosztów tych składek z Funduszu Pracy, po zawarciu stosownej umowy z urzędem pracy.

 

Zwalniany pracownik może otrzymać bezpłatną pomoc w wyborze kierunku szkolenia odpowiadającego jego predyspozycjom zawodowym i potrzebom rynku pracy; pomocy takiej udziela doradca zawodowy w powiatowym urzędzie pracy lub w centrum informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkiego urzędu pracy.

Podstawa prawna:

  • art.: 67-70 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (Dz. Nr 215, poz. 1669).

 

 

 

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:11:45)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-01-18 14:58:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/zwolnienia-grupowe/120