Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zgłoszenie oferty pracy
Statystyki graficzne Harmonogram

Zgłoszenie oferty pracy

Powiatowy urząd pracy pozyskuje oferty pracy od pracodawców krajowych, zwane "krajowymi ofertami pracy".

Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane dotyczące:

 

1) pracodawcy krajowego,w tym: nazwę, adres, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy lub jego pracownika, wskazanego przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, zwanego dalej "osobą wskazaną przez pracodawcę", oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej, podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę zatrudnionych pracowników, informacje dotyczące warunków określonych w art. 36 ust. 5e pkt 2 ustawy, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej, preferowaną formę kontaktów oraz numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada takie możliwości komunikacji,

 

2) zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę zawodu, kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy określonej przez ministra, zwanej dalej "klasyfikacją zawodów i specjalności", nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, system wynagradzania, datę rozpoczęcia pracy, okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g ustawy,

 

3) oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziomu wykształcenia, umiejętności, uprawnień, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości, szczególnego zainteresowania zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,

 

4) postępowania z ofertą pracy, w tym: okresu aktualności oferty, częstotliwości kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę, stwierdzenia, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwości upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwań dotyczących dodatkowego:

a) upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach EOG,

b) przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia w ich siedzibach.

 

Każda oferta pracy, nie później niż w następnym dniu po dniu jej przyjęcia do realizacji, jest upowszechniana przez Powiatowy Urząd Pracy we  Włodawie poprzez:

v podanie do wiadomości publicznej na tablicy ofert pracy w siedzibie PUP we Włodawie

v zamieszczenie w internetowej bazie ofert pracy oraz w bazie ofert pracy EURES, wraz z oznaczeniem, czy pracodawca krajowy jest szczególnie zainteresowany zatrudnieniem kandydata z państwa EOG

v przekazanie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych do wskazanych w zgłoszeniu krajowej oferty pracy powiatowych urzędów pracy, w celu upowszechnienia w ich siedzibach

v inne formy przekazu, jeżeli MUP w Lublinie posiada takie możliwości.

Ze względu na zakres informacji o pracodawcy dostępny dla bezrobotnych i poszukujących pracy, upowszechnianie ofert pracy może być prowadzone w formie, która:

v zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy tzw. „pośrednictwo pracy otwarte”

v nie zawiera tych danych tzw. „pośrednictwo pracy zamknięte”.

Pośrednictwo pracy otwarte polega na podawaniu do wiadomości wszystkich informacji dotyczących oferty pracy włącznie z adresem pracodawcy i sposobem kontaktu z nim.

Pośrednictwo pracy zamknięte polega na publikowaniu informacji dotyczących oferty pracy bez informacji, które pozwolą zidentyfikować pracodawcę.

Realizacja ofert pracy w ramach pośrednictwa zamkniętego prowadzona jest przez pośrednika pracy, którego zadaniem jest przeprowadzenie doboru kandydatów na stanowiska lub do prac określonych przez pracodawcę w ofercie pracy. Pośrednik pracy po ustaleniu, że bezrobotny lub poszukujący pracy spełnia oczekiwania pracodawcy, wydaje skierowanie do pracy.

Kierując bezrobotnego lub poszukującego pracy do pracodawcy, pośrednik pracy informuje go o prawach i obowiązkach osoby kierowanej do pracy, wydaje mu skierowanie i wyznacza termin ponownego stawiennictwa w urzędzie pracy celem poinformowania o podjęciu lub niepodjęciu proponowanego zatrudnienia. Kierowany potwierdza pisemnie odbiór skierowania i zapoznanie się ze stosowną informacją.

 

KRAJOWĄ OFERTĘ PRACY PRACODAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ

  • w formie pisemnej osobiście,
  • z wykorzystaniem telefaksu,
  • z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
  • drogą pocztową,
  • drogą telefoniczną (krajowa oferta pracy złożona drogą telefoniczną, aby mogła być przyjęta do realizacji przez PUP winna zawierać wszystkie dane wymagane dla krajowej oferty pracy)

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:59:39)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2017-04-12 11:33:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/zgloszenie-oferty-pracy/98