Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
Statystyki graficzne Harmonogram

Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

ZATRUDNIANIE OBYWATELI REPUBLIKI BIAŁORUSI, GRUZJI, MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ I UKRAINY

 

Obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi ma obowiązek zarejestrowania stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 

Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, jak i cudzoziemca, oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w §1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2011 r., Nr 155, poz. 919).

 

Dokument powinien być wypełniony czytelnie, najlepiej pismem drukowanym. Pracodawca, nie będący osobą fizyczną, rejestrując oświadczenie powinien przedstawić w urzędzie aktualne dokumenty potwierdzające prowadzoną przez niego działalność (wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej). W przypadku działalności rolniczej może to być m.in. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego. Osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej lub rolniczej przy rejestracji oświadczenia powinny posiadać dokument tożsamości. Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie umieszcza na oryginale i kopii oświadczenia wzmiankę o rejestracji. Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi.

 

Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

 

Podpisane i zarejestrowane oświadczenie może być podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca o wizę w polskiej placówce dyplomatyczno - konsularnej w kraju jego stałego pobytu w celu wykonywania pracy.

 

Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

 

W nowym przepisie określono wyraźnie, jakie dodatkowe informacje dotyczące pracy cudzoziemca powinny zostać zamieszczone w oświadczeniu (nazwa zawodu, miejsce, data rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia, a także rodzaj umowy na podstawie, której praca będzie wykonywana). Ponadto, powierzający pracę zobowiązany jest oświadczać iż zapoznał się z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców oraz że nie ma możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie w przypadku wątpliwości dotyczących możliwości zatrudnienia przez rejestrującego oświadczenia wskazanej przez niego liczby pracowników bądź jakichkolwiek innych wątpliwości sugerujących możliwość wystąpienia nadużyć może powiadomić organy konsularne i kontrolne - Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy i Policję.

 

Rejestracja oświadczeń parter  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00

 

Zaleca się by formularze były drukowane dwustronnie- z oświadczeniem na jednej a pouczeniem na drugiej stronie.

 

 

W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA OBYWATELI BIAŁORUSI, GRUZJI, MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ I UKRAINY PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY W CIĄGU KOLEJNYCH 12 MIESIECY NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PONIZSZĄ PROCEDURĄ:

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYDANIA INFORMACJI STAROSTY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH W OPARCIU O REJESTRY OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

 

  • Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
  • Podmiot musi uzyskać informację od starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy mającego zamiar zatrudnić cudzoziemca, że w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, na proponowane miejsce pracy nie ma chętnych Polaków lub rekrutacja przeprowadzona dla pracodawcy na to stanowisko wśród Polaków dała wynik negatywny.
  • Ponadto wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników, wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec zgodnie z § 6.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 Nr 177 poz. 1193) oraz wypełnić wniosek o wydanie informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi.

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie wydaje informację zgodnie z art.88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) w terminie:

  • nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
  • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo:

  • PUP Włodawa sala operacyjna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:28:34)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2015-05-08 07:53:53)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/zatrudnianie-obywateli-republiki-bialorusi-gruzji-moldowy-federacji-rosyjskiej-i-ukrainy/136