Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) Krawiec z egzaminem czeladniczym OA-634a.2.055.2016
Statystyki graficzne Harmonogram

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) Krawiec z egzaminem czeladniczym OA-634a.2.055.2016

 

 
             

 

 

OA-634a.2.055.2016

Włodawa, 12.08.2016r.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert szkoleniowych na organizację szkolenia grupowego dla 5 osób bezrobotnych w zakresie

 

„Krawiec z egzaminem czeladniczym”

 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)”

 

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia w/w szkolenia zostanie dokonane na podstawie art. 4 pkt 8 tj. bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z roku 2015, poz. 2164). Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.

 

 

I. Opis przedmiotu zlecenia

1. Przedmiotem zlecenia jest usługa przeprowadzenia szkolenia o tematyce: „ Krawiec z egzaminem czeladniczym”
dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania i szycia odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z materiałów odzieżowych, skór licowych i materiałów licopodobnych. Uczestnik szkolenia będzie potrafił dobrać model odzieży do odpowiedniego typu sylwetki, narysować fason, skonstruować i zmodelować formy odzieży oraz uszyć odzież.

 

 Zakres szkolenia będzie obejmował:

 1. Ogólne wiadomości z materiałoznawstwa;
 2. Ogólne wiadomości z maszynoznawstwa – budowa maszyn, rodzaje i ich przeznaczenie;
 3. Zasady konstrukcji i modelowania odzieży;
 4. Praktyczne zapoznanie się z materiałami i ich właściwościami przydatnymi w krawiectwie;
 5. Konstruowanie i modelowanie - szycie od podstaw według danych wymiarów i wykroju oraz modelowania do gotowego produktu.

 

Szkolenie zakończy się egzaminem państwowym przed komisją właściwej Izby Rzemieślniczej, po zdaniu którego każdy kursant otrzyma ozdobne Świadectwo Czeladnicze w zawodzie oraz EUROPASS - Suplement do Świadectwa Czeladniczego. Wykonawca zapewni zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego przed uprawnioną komisją egzaminacyjną oraz uwzględni koszt 1 egzaminu państwowego każdego uczestnika szkolenia w szczegółowej kalkulacji kosztów.

 

Łączny wymiar godzin szkolenia na jednego uczestnika powinien wynosić nie mniej niż 350 godzin zegarowych. Szkolenie odbywało się będzie w formie kursu, realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Godzina kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut. Szkolenie odbywało się będzie w kolejno następujących po sobie dniach w godzinach pomiędzy 8:00 a 17:00, przy czym maksymalna dzienna liczba godzin szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych.

Szkolenie powinno być przeprowadzone w systemie stacjonarnym oraz powinno kończyć się egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem uczestnikom szkolenia:

1) Zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności zawierającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 14 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667), tj.:

a) numer z rejestru;

b) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

c) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie;

d) formę i nazwę szkolenia;

e) okres trwania szkolenia;

f) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji;

g) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych;

h) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

2) Ozdobne Świadectwo Czeladnicze w zawodzie oraz EUROPASS - Suplement do Świadectwa Czeladniczego.

 

2. Miejscem wykonania zlecenia jest teren miasta Włodawa.

3. Termin realizacji usługi szkoleniowej: 12.09.2016r. – 30.11.2016r.

4. Wykonawca po zakończonym szkoleniu zobowiązuje się przekazać Zleceniodawcy w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia:

1) fakturę za usługę szkoleniową ze specyfikacją poniesionych wydatków;

2) informacje o przebiegu i zakończeniu szkolenia wraz z następującymi dokumentami:

a) dziennik zajęć edukacyjnych,

b) potwierdzenie odbioru środków i materiałów dydaktycznych oraz materiałów szkoleniowych,

c) potwierdzeniem odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,

d) lista obecności uczestników szkolenia,

e) protokoły z przebiegu egzaminu,

f) zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzającymi ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,

g) imienny wykaz osób, które szkolenia nie ukończyły, nie zdały egzaminu, bądź nie przystąpiły do egzaminu,

h) analizę wyników badań opinii uczestników szkolenia.

i) Polisę ubezpieczeniową za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób wskazanych do ubezpieczenia przez PUP Włodawa.

5. Metody i techniki nauczania powinny być dostosowane do tematyki prowadzonych zajęć oraz poziomu wiedzy osób objętych kursem, powinny ułatwić przyswojenie wiadomości i ich praktyczne wykorzystanie. Do realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykazać osoby o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowej realizacji szkolenia objętego przedmiotem umowy.

6. Kadra dydaktyczna musi legitymować się wykształceniem kierunkowym tj. wykształceniem w zakresie zagadnień realizowanych w zleceniu. Kadra dydaktyczna musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń będących przedmiotem zlecenia. Wykonawca przedstawi życiorys zawodowy każdego wykładowcy oraz wykaz przeprowadzonych szkoleń w zakresie będącym przedmiotem zlecenia dla każdego wykładowcy.

7. Sale wykładowe i miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych powinny spełniać wymogi bhp i ppoż., uregulowane w odrębnych przepisach. Wykonawca gwarantuje dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wykonawca każdemu uczestnikowi szkolenia zapewni indywidualne stanowisko pracy w trakcie realizacji zajęć praktycznych.

8. W ramach organizacji szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia niezbędne materiały szkoleniowe i dydaktyczne w postaci teczki lub segregatora, notatnika, długopisu, podręcznika lub skryptu zgodnego z zakresem tematycznym szkolenia
w formie papierowej. Materiały szkoleniowe należy szczegółowo wymienić w ofercie oraz uwzględnić w szczegółowej kalkulacji kosztów.

9. W celu uniknięcia konfliktu interesów w zamówieniach publicznych udzielanych przez Zamawiającego nie mogą o zlecenie ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo, w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu oraz osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia. Dotyczy to także pozostawania w związku małżeńskim,
w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

II. Kryteria oceny ofert

Wyboru najkorzystniejszej oferty z pośród złożonych ważnych ofert Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie dokona wg kryteriów:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Sposób oceny

1.

Doświadczenie instytucji szkoleniowej w przeprowadzeniu szkoleń odpowiadających tematyce złożonej propozycji szkoleniowej potwierdzone dokumentami, że usługi zostały wykonane należycie

20 pkt

Ilość zorganizowanych szkoleń w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania propozycji szkoleniowych:

 • 0-3 szkoleń 5 pkt
 • 4-6 szkoleń 10 pkt
 • 7-10 szkoleń 15 pkt
 • powyżej 10 szkoleń 20 pkt

2.

Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową

10 pkt

Posiadanie przez instytucję szkoleniową:

 1. certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie norm ISO 10 pkt lub akredytacji kuratora oświaty 10pkt
 2. brak certyfikatu bądź akredytacji 0pkt

3.

Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do

potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia

10 pkt

Podstawą oceny będzie szczegółowy opis miejsca odbywania szkolenia:

a) wielkość sali 4 pkt,

b) dostęp do pomieszczeń sanitarnych
2 pkt,

d) wyposażenie w sprzęt audiowizualny i materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych 2 pkt,

e) wyposażenie w sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych 2 pkt.

4.

Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji

10 pkt

 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymaganiami PUP 10 pkt 2)
 2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia niezgodne z wymaganiami PUP - 0 pkt

5.

Koszt szkolenia

50 pkt

Koszty szkolenia (ogółem) będą oceniane w następujący sposób:

najniższa cena oferowana brutto

---------------------------------------x 50 pkt

cena oferty badanej brutto

 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów. Przy dokonywaniu obliczeń Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do drugiego miejsca po przecinku.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej instytucje szkoleniowe, Powiatowy Urząd Pracy
we Włodawie przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowej bierze pod uwagę najniższą oferowaną cenę szkolenia.


III. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w tutejszym Urzędzie Pracy do dnia 26.08.2016r. w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa.


IV. Oferta winna zawierać:

Podpisany i wypełniony formularz ofertowy jest niezbędny do złożenia oferty szkoleniowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii.

 

V. Osoba upoważniona do kontaktu:

Marta Bukacka - Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa

tel. 82 57 25 060

e-mail: szkolenia@pup.wlodawa.pl.

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2016-08-12 11:53:37)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-08-12 11:58:44)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx formularz ofertowy 2016-08-12 59.88kB Plik: formularz ofertowy.docx (59.88kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej-(zapytanie-ofertowe)-krawiec-z-egzaminem-czeladniczym-oa-634a-2-055-2016/319