Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) CAZ - 634.2.056.2016.MB
Statystyki graficzne Harmonogram

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) CAZ - 634.2.056.2016.MB

 
                

 

 

CAZ - 634.2.056.2016.MB

Włodawa, dnia 25.05.2016r.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe)

 

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z roku 2015, poz. 2164) w imieniu Zamawiającego zapraszam do złożenia w terminie do 03.06.2016r. zapytania ofertowego na zorganizowanie i realizację szkolenia grupowego w ramach projektu pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie zamierza przeprowadzić szkolenie dla 8 osób bezrobotnych w zakresie
„Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych.

 

Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku kasjera. Zakres szkolenia obejmuje: sporządzanie raportów i rozliczeń kasowych, prowadzenia sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych oraz terminali płatniczych, a także organizacji stanowiska pracy.

Łączny wymiar godzin szkolenia na jednego uczestnika powinien wynosić nie mniej niż 40 godzin zegarowych. Szkolenie odbywało się będzie w formie kursu, realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Szkolenie powinno być przeprowadzone w systemie stacjonarnym oraz powinno kończyć się egzaminem wewnętrznym potwierdzającym zdobycie kompetencji oraz wydaniem uczestnikom szkolenia zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zawierającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki społecznej z dnia z dnia 14 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667), tj.:

a) numer z rejestru;

b) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

c) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie;

d) formę i nazwę szkolenia;

e) okres trwania szkolenia;

f) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji;

g) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych;

h) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

 

Przewidywany termin realizacji szkolenia: czerwiec 2016 r.

 

Miejsce realizacji szkolenia: miasto Włodawa.

 

Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia podczas trwania szkolenia serwis kawowy /kawa, herbata, napoje, ciastka. Pomieszczenia, dokumentacja szkoleniowa, materiały i zaświadczenia szkoleniowe powinny być oznakowane zgodnie z odpowiednimi logotypami, które będą określone w umowie szkoleniowej. W przypadku, gdy nie ma możliwości oznakowania ww. zaświadczeń należy dołączyć dodatkowy dokument (dyplom, certyfikat, zaświadczenie) z informacją, że szkolenie realizowane było w ramach projektu pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)”

 

I. Warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,

b) wpis do CEID zgodny z treścią art.38 ust.4 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej albo wpis do KRS,

c) posiadanie doświadczenia:

- zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia,

d) dysponowanie potencjałem technicznym:

sala wykładowa do prowadzenia zajęć teoretycznych wyposażona w stoliki, krzesła, tablicę, sprzęt multimedialny.

e) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia w ww. zakresie.

f) brak powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem (tj. Powiatowym Urzędem Pracy we Włodawie). W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

a) Ofertę szkolenia –wg wzoru stanowiącego załącznikdo niniejszego zapytania ofertowego-należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

b) Wymagane dokumenty i oświadczenia winny być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy, bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

c) Do oferty należy dołączyć:

- aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej;

- wykaz kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

- wykaz wykonanych usług zgodnie z przedmiotem zamówienia, wraz z załączonymi dowodami czy usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).

 

Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innego podmiotu to zobowiązany jest udokumentować ten fakt poprzez złożenie stosownych dokumentów (np. umowa najmu, użyczenia itp.) wraz z opisem potencjału technicznego niezbędnego do realizacji szkolenia.

 

III. Miejsce i termin składania ofert szkolenia:

1. Oferty należy składać do dnia 03.06.2016 do godz. 15.00w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa.

Ofertę szkolenia należy umieścić w zaklejonej kopercie, na której będzie adnotacja – Oferta na realizację szkolenia „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych” nie otwierać przed 03.06.2016r. do godz. 15.00.

2. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń, złożone po terminie lub winnym miejscu nie będą rozpatrywane.

 

IV. Sposób obliczenia ceny:

 

Cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie kosztami wydania zaświadczeń, serwisem kawowym, materiałami dydaktycznymi i biurowymi itp.

Podstawę wyliczenia ceny oferty stanowi preliminarz kosztów.

 

V. Kryteria oceny oferty szkolenia:

Oceny otrzymanych ofert dokonuje się uwzględniając poniższe kryteria. W trakcie oceny Zamawiający może zwracać się do instytucji szkoleniowej o dodatkowe wyjaśnienia, niezbędne przy ocenie, a także zwizytować placówkę w celu zweryfikowania zgłoszonej bazy szkoleniowej i wyposażenia.

 

W celu udokumentowania posiadania certyfikatu jakości usług do oferty należy załączyć ważne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.

Certyfikat jakości może dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które Wykonawca złoży ofertę, jak również Wykonawcy, jako instytucji szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe. W tym kryterium będą uwzględnione różne formy certyfikatów, np.: Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO, akredytacje Kuratora Oświaty itp. Ocenie w w/w kryterium nie podlega wpis do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

VI. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy oraz ustali szczegółowy termin realizacji szkolenia.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

VII. Informacje dodatkowe:

Wykonawca będzie miał obowiązek:

 • umieścić obowiązujące logotypy, nazwy projektu oraz informacje
  o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą określone w umowie szkoleniowej na: drzwiach pomieszczeń, gdzie będą realizowane zajęcia, materiałach szkoleniowych i dokumentacji szkoleniowej, zaświadczeniach o ukończeniu kursu
 • przechowywać dokumentację związaną z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informować Urząd o miejscu archiwizacji w/w dokumentów.
 • ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy
  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia,
 • prowadzić dokumentację szkoleniową, co zostanie określone w umowie na realizację usługi szkoleniowej.

 

Ze złożonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po złożeniu oferty na załączonym formularzu wraz z wymaganymi dokumentami i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy ww Włodawie oraz przesłana Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2016-05-25 11:40:33)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-05-30 07:41:31)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Formularz ofertowy 2016-05-25 712.84kB Plik: Formularz ofertowy.docx (712.84kB)POBIERZ
Dokument PDF Formularz ofertowy 2016-05-25 343.75kB Plik: Formularz ofertowy.pdf (343.75kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej-(zapytanie-ofertowe)-caz-634-2-056-2016-mb/316