Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zaproszenie do złożenia oferty na usługę doprowadzenia osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia CAZ-5030.1.2016
Statystyki graficzne Harmonogram

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę doprowadzenia osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia CAZ-5030.1.2016

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

WE WŁODAWIE

ul. Niecała 2 , 22-200 Włodawa tel. (082) 57-25-240

e-mail: sekretariat@pup.wlodawa.pl

NIP 565-133-92-16 REGON 110259359

 

 

Włodawa, dnia 09.03.2016r

 

 

CAZ-5030.1.2016

 

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę doprowadzenia osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia

 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie zaprasza agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej, do składania ofert na usługę polegającą na doprowadzeniu skierowanych bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych dla osób bezrobotnych w liczbie 20 osób w ramach instrumentu rynku pracy określonego w art. 61b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. z późn. zmian. (tekst jednolity w Dz.U z 2015r. poz. 149).

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia usługi w celu realizacji powyższego instrumentu rynku pracy zostanie dokonane na podstawie art. 4 pkt 8 tj. bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232). Złożenie propozycji ofertowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.

 

I. Opis przedmiotu zlecenia

 

 1. Przedmiotem zlecenia jest usługa zapewniająca realizację instrumentu rynku pracy określonego w art. 61b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. z późn. zmianami tj. usługa doprowadzenia 20 skierowanych osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych przez okres co najmniej 6-ściu miesięcy. Podanym instrumentem rynku pracy winni być objęci skierowani bezrobotni w tej liczbie 20 osób, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie.
 2. Usługa realizowana będzie w 2 etapach:

  a)  Etap I Działania na rzecz doprowadzenia do zatrudnienia i obejmowałby okres około 3 miesięcy;
  b)  Etap II Podjęcie i utrzymanie przez bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez okres
       co najmniej 6 miesięcy.
  Celem zlecenia aktywizacji zawodowej poza PUP wg art. 61b jest uzyskanie dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie zlecenia jest maksymalne poszerzenie możliwości podjęcia pracy przez osoby bezrobotne skierowane do współpracy z agencją zatrudnienia.
  Całkowite wynagrodzenie będzie przysługiwało agencji zatrudnienia po spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 61b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. cena za realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia dla jednej osoby bezrobotnej nie może stanowić więcej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Agencja zatrudnienia winna wyrazić zgodę na monitorowanie i badanie jej działań względem bezrobotnych przez PUP na potrzeby ewaluacji działań finansowych w ramach umowy. Po wyłonieniu wykonawcy usługi PUP przewiduje podpisanie z nim umowy o współpracy i zobowiązującej PUP do skierowania do wybranej agencji grupy osób bezrobotnych celem objęcia ich usługą doprowadzenia do zatrudnienia. W sytuacji odmowy przez osobę bezrobotną uczestnictwa w usłudze doprowadzenia do zatrudnienia niezbędna będzie pisemna informacja Wykonawcy powiadamiająca PUP o zaistniałym zdarzeniu. Zasady współpracy pomiędzy wykonawcą usługi i osobą bezrobotną winna określać zawarta między nimi stosowna umowa. Nie dopuszcza się sytuacji, w której skierowana osoba bezrobotna zostałaby zatrudniona u wykonawcy.
 3. Termin realizacji usługi szkoleniowej: kwiecień – grudzień 2016r.
 4. Wykonawca w trakcie realizacji usługi winien przekazywać do PUP:

  1) w terminie do10 dni każdego miesiąca sprawozdania z realizacji usługi;
  2) informacje o przypadkach odmowy przez skierowanych bezrobotnych przyjęcia oferty pracy, bądź innych
      informacji mających wpływ na status bezrobotnego.
  3) Faktury za usługę dotyczące poszczególnych transz wynagrodzenia przysługującego wykonawcy.
 5. Podmiotami uprawnionymi do składania oferty są jedynie agencje zatrudnienia. Składający ofertę wykonawca winien posiadać uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do właściwego przeprowadzenia usługi będącej przedmiotem zlecenia i umowy z PUP. Metody i techniki pracy ze skierowanymi przez PUP bezrobotnymi powinny być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności osób objętych procesem doprowadzania skierowanych bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Do realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykazać osoby o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi objętej przedmiotem umowy. Wskazane osoby winny posiadać doświadczenie w prowadzeniu zadań będących przedmiotem zlecenia. Wykonawca przedstawi życiorys zawodowy każdego z nich oraz wykaz przeprowadzanych zadań w zakresie będącym przedmiotem zlecenia.
  Niezbędnym jest przedłożenie w ofercie wpisu do rejestru u marszałka województwa właściwego dla podmiotu ubiegającego się o wpis oraz odpowiedniego certyfikatu uzyskanego również od marszałka województwa.
 6. Miejscem wykonania zlecenia jest dla I Etapu działania Wykonawcy miasto Włodawa,
  dla II etapu miasto Włodawa oraz teren powiatu włodawskiego i okolic. Miejsce przeznaczone do prowadzenia spotkań ze skierowanymi do agencji osobami bezrobotnymi powinno spełniać wymogi bhp i ppoż., uregulowane w odrębnych przepisach. Wykonawca winien zagwarantować dostosowanie jakości pomieszczeń oraz ich wyposażenia do potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz poufności prowadzonych rozmów.
 7. Minimum 5 dni przed rozpoczęciem usługi zostanie podpisana umowa na organizację procesu zatrudniania osób skierowanych do agencji zatrudnienia przez PUP zawierająca regulacje wszystkich istotnych jej zagadnień. PUP nie przewiduje możliwości zmiany treści takiej umowy.
 8. W celu uniknięcia konfliktu interesów w zamówieniach publicznych udzielanych przez Zamawiającego nie mogą o zlecenie ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo, w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu oraz osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia. Dotyczy to także pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli.


II. Kryteria oceny ofert


Wyboru najkorzystniejszej oferty z pośród złożonych ważnych ofert Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
dokona wg kryterium:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Sposób oceny

1.

Koszt usługi

100 pkt

Koszty usługi (ogółem) będą oceniane w następujący sposób:

najniższa cena oferowana brutto

---------------------------------------x 100 pkt

cena oferty badanej brutto

 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spełniając podane wcześniej wymogi i uwzględniając podane kryterium będzie ofertą najtańszą.

 

III. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w tutejszym Urzędzie Pracy do dnia 18.03.2016. w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa.

 

IV. Oferta winna zawierać:


Podpisany i wypełniony formularz ofertowy, jest niezbędny do złożenia oferty na usługę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii.

Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

 

V. Osoba upoważniona do kontaktu:


Ewa Osowiec – Z -ca Dyrektora PUP

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa

tel. 82 57 25 229

e-mail: osowiec@pup.wlodawa.pl

 


 

Odpowiedzi i pytania

 

Pytanie  nr 1

 

From: beata.swieczak@poczta.fm [mailto:beata.swieczak@poczta.fm]
Sent: Friday, March 11, 2016 9:34 AM
To: osowiec@pup.wlodawa.pl
Subject: Zaproszenie do złożenia oferty na usługę doprowadzenia osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia CAZ-5030.1.2016

 

Dzień dobry Pani Dyrektor,

w nawiązaniu do zaproszenie do złożenia oferty na usługę doprowadzenia osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia CAZ-5030.1.2016 z dnia 09.03.2016 r. chciałbym zapytać o osoby, które będą objęte wsparciem w ramach oferty. Prosiłabym Panią o przesłanie charakterystyki tych osób, w tym podanie wskaźników dotyczących płci, wieku, profilu klienta, czasu pozostawania bez zatrudnienia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Prosiłabym o podanie danych liczbowych dotyczących poszczególnych wskaźników, tj. podanie liczby osób ze względu na wiek, płeć, profil (jeżeli będą to osoby, zakwalifikowane do różnych profili).

 

Z poważaniem,

Beata Świeczak

 

 

Odpowiedź na pytanie nr. 1

 

Odpowiadając na pytanie w ramach zaproszenia do złożenia oferty na usługę doprowadzenia do zatrudnienia, PUP we Włodawy informuje, że wśród osób bezrobotnych, których PUP we Włodawie zamierza skierować do agencji zatrudnienia wszystkie osoby posiadają II profil usług, są osobami długotrwale bezrobotnymi, w stosunku do których stosowane były już usługi i instrumenty rynku pracy, np. wielokrotnie były na stażu zatrudnieniowym lub ukończyły szkolenie (kurs czeladniczy piekarza, kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kurs pilarz- drwal, operator pilarki spalinowej).

Ponadto PUP we Włodawie informuje, że skierowana zostanie większa grupa osób bezrobotnych, z których do aktywizacji agencja wybierze 20 osób. Ostateczna struktura osób bezrobotnych zostanie sprecyzowana w umowie.

 

Z poważaniem

Ewa Osowiec


 

 

 

 

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2016-03-10 08:13:06)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-03-14 15:05:36)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-na-usluge-doprowadzenia-osob-bezrobotnych-do-podjecia-zatrudnienia-caz-5030-1-2016/314