Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Wymagane dokumenty
Statystyki graficzne Harmonogram

Wymagane dokumenty

Pracodawca składa wypełniony wniosek wraz z następującymi dokumentami:

 

1) aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą;

2) dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;

3) aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, dotyczący oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C;

4) kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;

5) kopię umowy spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;

6) kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;

7) w przypadku jeśli odrębne przepisy uzależniają możliwość zajmowania określonego stanowiska, wykonywania danego zawodu lub prowadzenia innej działalności od uzyskania zgody właściwej instytucji - kopia dokumentów potwierdzających wypełnienie przez cudzoziemca tych wymagań,

8) informacja od starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy mającego zamiar zatrudnić cudzoziemca, że w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, na proponowane miejsce pracy nie ma chętnych Polaków lub rekrutacja przeprowadzona na to stanowisko pracy wśród Polaków dała wynik negatywny – przypadku typu A

9) kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez pracodawcę jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informacja o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku lub informacja o posiadanych środkach lub prowadzeniu działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88c ust. 4 Ustawy (Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B,

10) kopia umowy, na podstawie której usługa na terytorium RP jest świadczona, lub jej fragmentu określającego przedmiot zobowiązań pracodawcy zagranicznego albo określające ten przedmiot oświadczenie pracodawcy zagranicznego, jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta. Kopię odpowiedniego fragmentu umowy pracodawca zagraniczny musi dostarczyć niezwłocznie po jej zawarciu – w przypadku wniosku o zezwolenie typu D,

11) jeśli cudzoziemiec:

a) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej,

b) przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zamieszkanie przebywał legalnie na terytorium RP, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 110 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (dotyczy cudzoziemca zatrzymanego i umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia z Polski) – musi złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych punktów (w przypadku zezwolenia typu A i B), wówczas zwolniony jest ze spełnienia warunków wymienionych w pkt 8 i 9.

12) potwierdzenie dokonania opłaty zawierającą imię i nazwisko cudzoziemca - za postępowanie administracyjne.

13) pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy, jeżeli w jego imieniu występuje osoba trzecia

14) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

 

Zezwolenie na pracę może zostać przedłużone, pod warunkiem, że pracodawca cudzoziemca złoży wniosek do wojewody najpóźniej na 30 dni przed końcem ważności aktualnego zezwolenia na pracę.

 

Okres proponowanego zatrudnienia musi w takim wypadku następować bezpośrednio po okresie, na który już zostało wydane zezwolenie oraz stanowisko proponowane dla cudzoziemca musi pozostać takie samo jak to, na które zostało uzyskane poprzednie zezwolenie. Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę.

 

Do wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie dołącza się informacji starosty, o której mowa w pkt 8.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).
  • Ustawa o cudzoziemcach z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U.z 2009r. Nr 16, poz. 84).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:18:08)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2013-10-22 15:34:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/wymagane-dokumenty/132