Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Tryb postępowania
Statystyki graficzne Harmonogram

Tryb postępowania

Zezwolenia na pracę wydawane są przez wojewodę na wniosek pracodawcy, który ma zamiar zatrudnić cudzoziemca.

 

Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na:

 

 • siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, który ma zamiar zatrudnić cudzoziemca (typ A, typ B),
 • siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany (typ C),
 • siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego świadczona jest usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ D),
 • główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ E).

W przypadku typu A wojewoda wydaje zezwolenie jeżeli uzyska informację od starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy mającego zamiar zatrudnić cudzoziemca, że w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, na proponowane miejsce pracy nie ma chętnych Polaków lub rekrutacja przeprowadzona na to stanowisko pracy wśród Polaków dała wynik negatywny. Ponadto, wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników, wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

 

W przypadku typu B wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot którego członkiem zarządu ma być cudzoziemiec w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 Ustawy (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę lub wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków wyżej określonych, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

 

W przypadku typu C, typu D, typu E wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z Kodeksem Pracy oraz jeżeli wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS oraz, jeżeli pracodawca wskaże na podstawie pełnomocnictwa osobę przebywającą na terytorium RP, którą upoważni do reprezentowania swoich interesów oraz dysponowania wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

 

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę jest uprawniony do wykonywania pracy, jeżeli przebywa legalnie w Polsce np.:

 • na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, 20, 25 i 26 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub
 • na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, lub
 • w ruchu bezwizowym, o ile postanowienia umowy o ruchu bezwizowym przewidują możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców.

 

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce odbywa się na podstawie wydanego przez wojewodę zezwolenia na pracę.

 

Samo zezwolenie natomiast umożliwia podjęcie pracy i podpisanie odpowiedniej umowy, tylko pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca odpowiedniego dokumentu legalizującego pobyt na terytorium RP. W przypadku zakończenia okresu legalnego pobytu w Polsce lub utraty takiego pobytu przez cudzoziemca, pracodawca o rozwiązaniu umowy z cudzoziemcem niezwłocznie informuje organ, który wydał zezwolenie.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).
 • Ustawa o cudzoziemcach z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w prawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:17:23)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2013-10-22 15:33:32)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/tryb-postepowania/130