Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Statystyki graficzne Harmonogram

Szkolenia

 

 

SZKOLENIA ZAWODOWE 

 

 


Szkolenie
oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Szkolenie odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

 

Szkolenia mogą trwać:

 1. do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy;
 2. do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące;

 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ:

 1. bezrobotni,
 2. poszukujący pracy:
  • pobierający rentę szkoleniową,
  • żołnierze rezerwy,
  • podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność poza rolnictwem;
  • pobierający świadczenie szkoleniowe,
  • będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

 

Przy kierowaniu na szkolenia obowiązuje zasada równości  w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

 

 

Uprawnienia osoby skierowanej na szkolenie:

 

 1. osoba skierowana na szkolenie ma możliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu,
 2. osoba skierowana na szkolenie, odbywające się poza miejscem zamieszkania może ubiegać się o:
  • zwrot kosztów przejazdu powstałych w związku z dojazdem do miejsca odbywania szkolenia i powrotem,
  • zwrot kosztów zakwaterowania w przypadku odbywania szkolenia poza miejscem zamieszkania, a czas dojazdu na szkolenie i powrotu wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
  • stypendium szkoleniowe (bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia) przyznawane na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia uczestnictwa w szkoleniu,
  • wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia

 

Szkolenia grupowe

Szkolenia grupowe organizowane są z inicjatywy Urzędu w oparciu
o roczny Plan szkoleń., zawierający w szczególności:

 • nazwę i zakres,
 • liczbę miejsc dla uczestników szkoleń,
 • przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkoleń w godzinach,
 • charakterystykę osób, dla których szkolenie jest przeznaczone,
 • informację o egzaminie zewnętrznym , jeżeli jest przewidziany,
 • rodzaj zaświadczenia , lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień.

 

Plan szkoleń upowszechniony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej urzędu ww.pup.wlodawa.pl.

 

 

Szkolenia indywidualne

 • szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby uprawnionej, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia,
 • a koszt szkolenia nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Uwaga : Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia , innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

 

Bazy danych standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkolenia

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

 


Dodatkowe informacje:

osobiście w siedzibie PUP – pok. 22,

tel. 082 572-50-60

tel. 082 572 52 40 wew. 177,

e-mail: szkolenia@pup.wlodawa.pl

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:47:15)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-06-14 11:53:07)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Plan Szkoleń na 2016 rok z uwzględnieniem środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianych na finansowanie kosztów szkoleń poprzez projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim(II)” 2016-06-14 236.28kB Plik: Plan Szkoleń na 2016 rok z uwzględnieniem środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianych na finansowanie kosztów szkoleń poprzez projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim(II)”.pdf (236.28kB)POBIERZ
Dokument PDF Plan Szkoleń na 2016 rok finansowanych ze środków Funduszu Pracy. 2016-06-14 285.87kB Plik: Plan Szkoleń na 2016 rok finansowanych ze środków Funduszu Pracy..pdf (285.87kB)POBIERZ
Dokument PDF Plan Szkoleń na 2016 rok finansowanych w ramach Programu Regionalnego „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich“ 2016-06-14 453.6kB Plik: Plan Szkoleń na 2016 rok finansowanych w ramach Programu Regionalnego „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich“.pdf (453.6kB)POBIERZ
Dokument PDF Plan szkoleń Fundusz Pracy na 2015 r 2015-09-17 239.1kB plik stracił ważność
Dokument PDF Plan szkoleń EFS na 2015 r. RPO 2015-08-11 173.5kB plik stracił ważność
Dokument Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 2015-04-16 144kB Plik: Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.doc (144kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 2015-04-16 479.99kB Plik: Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.pdf (479.99kB)POBIERZ
Dokument Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji 2015-04-16 114kB Plik: Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.doc (114kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji 2015-04-16 308.41kB Plik: Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.pdf (308.41kB)POBIERZ
Dokument Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych 2015-04-16 104.5kB Plik: Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych.doc (104.5kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych 2015-04-16 885.84kB Plik: Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych.pdf (885.84kB)POBIERZ
Dokument PDF Plan szkoleń finansowanych ze środków EFS na rok 2014 2014-01-31 311.73kB plik stracił ważność
Dokument PDF Plan szkoleń finansowanych ze środków FP na rok 2014 2014-01-31 222.9kB plik stracił ważność
Dokument PDF Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2013 roku. 2014-01-22 209.79kB plik stracił ważność
Dokument PDF Plan szkoleń Fudnusz Pracy na 2013 r 2013-11-06 226.74kB plik stracił ważność
Dokument PDF Kierunki szkoleń dla osób uprawnionych (bezrobotnych i poszukujących pracy) na 2013 r. 2013-06-12 512.69kB plik stracił ważność

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/szkolenia/69