Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/szkolenia-pracownikow-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/109

Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji

 

 

Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji

 

 

Pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy mogą ubiegać się o:

  1. skierowanie na szkolenie grupowe lub uzasadnione celowo szkolenie indywidualne,
  2. sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  3. pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
  4. dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych należnych organizatorowi studiów,
  5. zwrot całości lub części poniesionych kosztów przejazdu na szkolenie, przejazdu na egzamin,
  6. zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia w przypadku gdy szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania ( jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową).

 

Podstawa prawna: