Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
Statystyki graficzne Harmonogram

Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
    (t.j. Dz. U. z 2015 poz.149 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych
    warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667);

 

 

O dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie, tj.:

 

1. Osoby bezrobotne,

2. Osoby poszukujące pracy:

a) będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

b) zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

c) otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

d) uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

e) będące żołnierzem rezerwy,

f) pobierające rentę szkoleniową,

g) podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarcza poza rolnictwem,

h) pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane rozwojem zawodowym.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy może sfinansować ze środków Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 100 % kwoty opłaty za studia, nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


W trakcie odbywania studiów podyplomowych bezrobotnemu, któremu przyznano dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą nie zawiesza się wypłaty stypendium o którym mowa w pkt. 3, do planowanego terminu ukończenia tych studiów.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, o którym mowa w pkt. 4 przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem wypłacane przez instytucję, w której Powiatowy Urząd Pracy ubezpieczył ze środków Funduszu Pracy uczestnika studiów podyplomowych.

 

 

Osoba uprawniona ubiegając się o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych składa wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z załącznikami: :

a) dokument zawierający informacje o nazwie i terminie realizacji studiów podyplomowych, nazwie organizatora studiów podyplomowych, koszcie studiów podyplomowych;

b) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

uzasadniając potrzebę udzielenia tej formy pomocy.

 

Uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy może nastąpić poprzez:

a) przedłożenie oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej,

b) przedłożenie oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,

c) przedłożenie deklaracji zakładu pracy o celowości studiów pracownika (dot. osoby poszukującej pracy/pracownika powyżej 45 roku życia),

d) inna forma uzasadnienia potrzeby udzielenia tej pomocy w szczególnych przypadkach.

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych można złożyć przed rozpoczęciem studiów, a także w trakcie studiów. Wniosek o udzielenie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych powinien być złożony w terminie co najmniej 30 dni przed upływem terminu płatności.

 

Urząd rozpatrując wniosek zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku.

 

Po przeanalizowaniu zasadności udzielenia tej formy pomocy osoba uprawniona zostanie poinformowana na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

 

UWAGA!

Wyklucza się możliwość jednoczesnego finansowania studiów podyplomowych i innej formy aktywizacji zawodowej przewidzianej ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Wysokość dofinansowania kosztów studiów podyplomowych jest ustalana z uwzględnieniem:

a) wysokości kosztów planowanych studiów,

b) wysokości posiadanego limitu środków Funduszu Pracy,

c) możliwości finansowych wnioskodawcy.

W przypadku wnioskodawcy, który już podjął studia podyplomowe istnieje możliwość dofinansowania kosztów tych studiów za okres od podpisania umowy do ukończenia studiów.

 

Wyklucza się możliwość :

a) finansowania zaległych opłat za odbyte semestry studiów podyplomowych,

b) refundacji poniesionych przez wnioskodawcę kosztów odbytych studiów podyplomowych.

 

Finansowanie studiów podyplomowych (jednorazowo lub w ratach w zależności od systemu płatności obowiązującego u organizatora studiów podyplomowych) odbywa się w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów po zawarciu umowy.

 

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia , innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej nie zawiesza dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

 

Zobowiązania osoby uprawnionej, której przyznano dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Wnioskodawca, któremu przyznano dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych zobowiązany jest do:

  1. Zgłaszania się do powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie w wyznaczonych terminach.
  2. Dokumentowania uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów poprzez przedkładanie w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie stosownego zaświadczenia wydanego przez organizatora studiów podyplomowych potwierdzającego rozpoczęcie, kontynuowanie i ukończenie studiów podyplomowych.
  3. Ukończenia studiów podyplomowych w planowanym terminie.
  4. Udokumentowania ukończenia studiów podyplomowych niezwłocznie po ich zakończeniu.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje:

osobiście w siedzibie PUP – pok. 22,

tel. 082 572-50-60

tel. 082 572 52 40 wew. 177,

e-mail: szkolenia@pup.wlodawa.pl

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:45)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-01-18 15:15:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/stypendium-z-tytulu-dofinansowania-do-studiow-podyplomowych/86