Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Statut
Statystyki graficzne Harmonogram

Statut

S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WŁODAWIE

 

 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
 

§ 1.1. Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie zwany dalej „Urzędem” jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną Powiatu Włodawskiego i działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.), 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j, Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm.), 4) niniejszego statutu.

 
 
2. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
3. Urząd jest jednostką budżetową Powiatu Włodawskiego.
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 2
Siedziba i obszar działalności Urzędu
 
§ 2.1.
 
Siedzibą Urzędu jest miasto Włodawa ul Niecała 2.
2. Urząd używa nazwy „Powiatowy Urząd Pracy”.
3. Zakres właściwości terytorialnej Urzędu obejmuje obszar Powiatu Włodawskiego.
 
Rozdział 3
Przedmiot działalności i zadania Urzędu
 
 
§3.
 
1. Przedmiotem działalności Urzędu jest wykonywanie zadań powiatu w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 2. Przy realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia, Urząd współdziała z instytucjami rynku pracy. 3. Realizując zadania Urząd współpracuje również z organami administracji rządowej i samorządowej, z Powiatową Radą Zatrudnienia, jednostkami szkolnymi, instytucjami szkoleniowymi, ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi, pracodawcami oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy. 4. Do zadań Urzędu należy w szczególności: 1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach; 2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; 3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; 4) wykonywanie zadań w zakresie instrumentów i programów rynku pracy; 5) współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy; 6) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów; 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 8) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przypisanym ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 9) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców; 10) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca; 11) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy; 12) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania dla bezrobotnych.
 
 
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
 
§4.
 
1.Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan dochodów i wydatków.
2. Urząd prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych dla jednostek budżetowych.
3. Mienie jest własnością Powiatu Włodawskiego.
 
Rozdział 5
Zarządzanie i organizacja Urzędu
 
§5.
 
1. Urzędem kieruje dyrektor.
2. Stosunek pracy z dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Starosta.
3. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników urzędu i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy.
 
§6.
 
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa „Regulamin Organizacyjny”, uchwalony przez Zarząd Powiatu.
 
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
 
§7.
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawne.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Powiatu.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-06-10 12:24:21)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/statut/175