Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/staże/112

Staże

 

 

 

 

STAŻ

 

 

Staż - oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Kto może być skierowany na staż:

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres od 3 do 6 miesięcy bezrobotnych:


Starosta może skierować do odbycia stażu na okres od 3 do 12 miesięcy bezrobotnych:


WAŻNE: Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.


Czas pracy bezrobotnego:

 1. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,
  a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego
  stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 2. Osoba bezrobotna może odbywać staż w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej
  ani w godzinach nadliczbowych.
 3. Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta , w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej,
  o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.


Bezrobotny skierowany do odbycia stażu:

 1. Przestrzega ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy.
 2. Sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceń Organizatora i opiekuna,
  o ile nie są one sprzeczne z prawem.
 3. Przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu czasu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 4. Sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.
 5. Powiadomienia Organizatora o niezdolności do pracy w terminie nie później niż 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego (druk ZUS ZLA).


Jakie są prawa przysługujące osobie odbywającej staż:
Osobie odbywającej staż przysługują następujące prawa:

 1. W okresie odbywania stażu przysługuje stypendium, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
 2. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż Organizator jest obowiązany do udzielania 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu, za które przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu
 3. W okresie odbywania stażu opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


Czy staż może być przerwany:

Staż może być przerwany:
a) przez osobę bezrobotną odbywającą staż w przypadku podjęcia zatrudnienia innej pracy zarobkowej lub podjęcia działalności gospodarczej,
b) na wniosek bezrobotnego odbywającego staż Urząd Pracy może rozwiązać z Organizatorem umowę, w przypadku niezrealizowania przez Organizatora warunków odbywania stażu, po wysłuchaniu Organizatora,
c) na wniosek Organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii Organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, Urząd Pracy może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:


Kiedy bezrobotny zwraca koszty odbycia stażu:

Osoba, która z własnej winy przerwała staż, jest obowiązana do zwrotu kosztów stażu (tj. kosztów przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania, kosztów badań lekarskich lub psychologicznych) oraz traci status bezrobotnego na okres wskazany w art. 33 ust. 4 pkt 3) ustawy tj. 120 dni – w przypadku gdy do przerwania formy pomocy określonej w ustawie dochodzi po raz pierwszy, 180 dni – w przypadku gdy do przerwania formy pomocy określonej w ustawie dochodzi po raz drugi, 270 dni - w przypadku gdy do przerwania formy pomocy określonej w ustawie dochodzi po raz trzeci i każdy kolejny. Przerwanie stażu z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęcia działalności gospodarczej nie jest przerwaniem stażu z własnej winy i nie skutkuje zwrotem jego kosztów.


Okres odbywania staż wlicza się do:
Okres odbywania stażu wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Okres odbywania stażu nie wlicza się do:

 


Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

 

Dodatkowe informacje:

osobiście w siedzibie PUP – pok. 20,

tel. 082 572 44 41

tel. 082 572 52 40 wew. 153,

e-mail: staz@pup.wlodawa.pl