Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/roboty-publiczne/114

Roboty publiczne

 

ROBOTY PUBLICZNE

 

Czym są roboty publiczne?

 

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

PAMIĘTAJ!

 

Roboty publiczne możesz zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej.

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA ROBOTY PUBLICZNE?

 

Do wykonywania robót publicznych mogą być skierowane:

 

Osoby bezrobotne do 25. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, a także bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach robót publicznych, do wykonywania przez okres do sześciu miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy.

 

ILE CZASU MOGĄ TRWAĆ ROBOTY PUBLICZNE?

 

Roboty publiczne mogą trwać do 6 lub do 12 miesięcy.

Jeśli umowa o organizowanie robót publicznych zostanie rozwiązana w trakcie trwania refundacji, ponieważ bezrobotny skierowany przez powiatowy urząd pracy na utworzone stanowisko rozwiązał umowę o pracę z własnej inicjatywy, i brak jest możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, bez konieczności zwrotu otrzymanej refundacji, tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZORGANIZOWAĆ ROBOTY PUBLICZNE?

 

Jeśli chcesz zorganizować roboty publiczne, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót powiatowego urzędu pracy.

 

PAMIĘTAJ!

 

Wniosek o organizację robót publicznych należy złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji robót publicznych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

 

DLACZEGO WARTO ZORGANIZOWAĆ ROBOTY PUBLICZNE?

 

Jako organizator robót publicznych, który zatrudni skierowanych bezrobotnych na okres:

 

 

WARTO WIEDZIEĆ!

 

Zanim złożysz wniosek o organizację robót publicznych, zapoznaj się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia obowiązującym w wybranym urzędzie pracy. Wewnętrzne regulaminy dodatkowo mogą określać warunki ubiegania się o wybraną formę wsparcia, warunki organizacji robót publicznych, jak również maksymalną kwotę refundacji, jaką można uzyskać.

 

 

Podstawa prawna