Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Roboty publiczne
Statystyki graficzne Harmonogram

Roboty publiczne

 

ROBOTY PUBLICZNE

 

Czym są roboty publiczne?

 

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

PAMIĘTAJ!

 

Roboty publiczne możesz zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej.

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA ROBOTY PUBLICZNE?

 

Do wykonywania robót publicznych mogą być skierowane:

 

  • osoby długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
  • osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia;
  • soby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
  • osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia;
  • osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia;
  • bezrobotne osoby niepełnosprawne;
  • osoby bezrobotne będące dłużnikami alimentacyjnymi.

Osoby bezrobotne do 25. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, a także bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach robót publicznych, do wykonywania przez okres do sześciu miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy.

 

ILE CZASU MOGĄ TRWAĆ ROBOTY PUBLICZNE?

 

Roboty publiczne mogą trwać do 6 lub do 12 miesięcy.

Jeśli umowa o organizowanie robót publicznych zostanie rozwiązana w trakcie trwania refundacji, ponieważ bezrobotny skierowany przez powiatowy urząd pracy na utworzone stanowisko rozwiązał umowę o pracę z własnej inicjatywy, i brak jest możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, bez konieczności zwrotu otrzymanej refundacji, tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZORGANIZOWAĆ ROBOTY PUBLICZNE?

 

Jeśli chcesz zorganizować roboty publiczne, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót powiatowego urzędu pracy.

 

PAMIĘTAJ!

 

Wniosek o organizację robót publicznych należy złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji robót publicznych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

 

DLACZEGO WARTO ZORGANIZOWAĆ ROBOTY PUBLICZNE?

 

Jako organizator robót publicznych, który zatrudni skierowanych bezrobotnych na okres:

 

  • do 6 miesięcy, otrzymasz zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy; zwrot nie może przekroczyć jednak kwoty, która jest iloczynem liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
  • do 12 miesięcy, otrzymasz refundację w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego. W tym przypadku refundacja obejmie koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.(Sprawdź aktualne kwoty)

 

WARTO WIEDZIEĆ!

 

Zanim złożysz wniosek o organizację robót publicznych, zapoznaj się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia obowiązującym w wybranym urzędzie pracy. Wewnętrzne regulaminy dodatkowo mogą określać warunki ubiegania się o wybraną formę wsparcia, warunki organizacji robót publicznych, jak również maksymalną kwotę refundacji, jaką można uzyskać.

 

 

Podstawa prawna

  

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:08:20)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2015-01-26 08:42:56)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/roboty-publiczne/114