Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
Statystyki graficzne Harmonogram

Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

 

 

 

Bezrobotny zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na stałe lub czasowe miejsce zameldowania, na którego obszarze działania przebywa.

 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy
w trakcie rejestracji następujące dane:

 • imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;

 • obywatelstwo albo obywatelstwa;

 • numer PESEL;

 • imiona rodziców;

 • datę i miejsce urodzenia;

 • nazwisko rodowe;

 • stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;

 • liczbę dzieci na utrzymaniu;

 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;

 • wykształcenie;

 • ukończone szkoły;

 • zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;

 • poziom znajomości języków obcych;

 • posiadane uprawnienia zawodowe;

 • rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;

 • okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;

 • okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;

 • inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;

 • sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;

 • kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 • fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;

 • numer rachunku bankowego, jeżeli posiada i chce, by świadczenia przekazywane były na konto bankowe.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy może przekazać również numer telefonu i adres e-mail, celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy, oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie

 

Każda kolejna rejestracja bezrobotnego polega na uzupełnieniu lub modyfikacji danych istniejących w rejestrze urzędu. Jeżeli nie nastąpiła żadna zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie przedkłada do wglądu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane poprzednio dane nie uległy żadnej zmianie.

 

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia kompletu dokumentów lub odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację bez kompletu dokumentów.

 

Powiatowy urząd pracy może sporządzić kserokopie dokumentów w zakresie niezbędnym do ustalenia statusu i prawa do zasiłku.

 

Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej.

 

 

Rejestracja dla wszystkich klientów Urzędu Pracy we Włodawie odbywa się codziennie w godzinach 7:45 do15:00. Aby się zarejestrować należy zgłosić się do Urzędu osobiście z kompletem dokumentów.

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:29:58)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2015-02-19 13:17:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/rejestracja-osob-nie-korzystajacych-z-uslugi-internetowej/48