Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia » Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy
Statystyki graficzne Harmonogram

Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy

 

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osoby do 30 roku życia

 

 

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30 roku życia, która podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, może skorzystać z refundacji poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

 

Podstawa prawna:

art. 60c ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149).


Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy
de minimis.

 


Okres i kwota refundacji

Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres
do 12 miesięcy
w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznieobowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

 

Obowiązek dalszego zatrudniania

Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez cały okres refundacji oraz
przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Kiedy zwrot wsparcia?

Niedotrzymanie warunków w zakresie obowiązku zatrudniania osoby bezrobotnej w trakcie przysługiwania refundacji oraz zatrudniania przez okres dalszych 6 miesięcy skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego przez Urząd bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, (przypadających po zakończeniu refundacji) powiatowy urząd pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

 

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu:

1) wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadkach:

  • rozwiązania umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji,
  • w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.


W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

2) 50% wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące (a mniej niż 6 miesięcy) po upływie okresu refundacji.
Wymagania formalne

Warunkiem zwrotu przez powiatowy urząd pracy opłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne jest złożenie przez pracodawcę kompletnego wniosku. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy z pracodawcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2
pokój Nr 2 lub pod numerem telefonu 82 5725-240.

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2014-08-18 09:27:08)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2015-02-19 13:29:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/refundacja-pracodawcy-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-za-skierowanego-bezrobotnego-do-30-roku-%C5%BCycia-ktory-podejmuje-zatrudnienie-po-raz-pierwszy/256