Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposażenia-lub-doposażenia-stanowiska-pracy/116

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  

 

 

Celem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych lub unowocześnianie miejsc już istniejących.

 

Podstawa prawna:

 

Maksymalna kwota dofinansowania stanowi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia i zmienia się kwartalnie, stosownie do wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS. Od 1 czerwca 2014r. maksymalna kwota refundacji wynosi 23 371,86 zł, natomiast od 1 września 2014r. wyniesie 22 439,82 zł.

 

O refundację może ubiegać się:

W przypadku podmiotu, niepublicznej szkoły lub niepublicznego przedszkola wniosek o refundację może być uwzględniony jeżeli powiatowy urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel, a podmiot, niepubliczna szkoła lub niepubliczne przedszkole spełnia łącznie następujące warunki:

 1. podmiot prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o refundację – do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarcze;
 2. szkoła lub przedszkole prowadziły działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 3. nie zmniejszył/a wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał/a stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, szkołę lub przedszkole bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 4. nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 5. nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
 6. nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilno-prawnych;
 7. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.), lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
 8. w przypadku, gdy działalność została utworzona w wyniku przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wymagane jest prowadzenie przez wnioskodawcę tej działalności co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację, do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu jej zawieszenia; pod warunkiem rozliczenia się z zawartej z urzędem umowy dotyczącej przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 9. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

W przypadku producenta rolnego wniosek o refundację może być uwzględniony jeżeli powiatowy urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel, a producent rolny spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 2. zatrudniał w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 4. nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 5. nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
 6. nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych zobowiązań cywilno-prawnych;
 7. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.), lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
 8. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

Refundacji podlegają koszty poniesione w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w szczególności przeznaczone na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, narzędzi, oprogramowania związanych bezpośrednio i jednoznacznie z tworzonym stanowiskiem pracy, z uwzględnieniem jego specyfiki.

 

Refundacji nie będą podlegać koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy poniesione w szczególności na:

 1. nabycie udziałów w spółkach;
 2. wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, remontów lokali lub budynków;
 3. zakup nieruchomości;
 4. zakup towaru, surowców, materiałów oraz zapasowych materiałów eksploatacyjnych;
 5. zakup pojazdu, z wyłączeniem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony spełniającego jeden z warunków określonych w art. 5a pkt. 19a lit. a)-f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.);
 6. leasing maszyn, pojazdów i urządzeń;
 7. zakup i montaż klimatyzacji, alarmu, monitoringu;
 8. remont, modernizację maszyn i urządzeń;
 9. opłaty administracyjno - skarbowe, eksploatacyjne (czynsz, prąd, gaz, woda, telefon, Internet itp.);
 10. koszty wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne;
 11. finansowanie szkoleń;
 12. koszty reklamy i promocji firmy;
 13. pokrycie kosztów przesyłki, transportu zakupionych rzeczy;
 14. utworzenie stanowiska pracy w salonach gier hazardowych oraz firmach typu agencje towarzyskie;
 15. przedmioty materialne niezwiązane bezpośrednio z tworzonym stanowiskiem pracy;
 16. wyposażenie łączonych stanowisk pracy, tzn. w przypadku, gdy skierowana osoba bezrobotna wykonywać będzie zadania przypisane do dwóch lub więcej stanowisk pracy, np. magazynier – kierowca, pracownik biurowy – sprzedawca, itp.

Pracodawca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest m.in. do:


Refundacja przyznana podmiotowi, niepublicznej szkole, niepublicznemu przedszkolu lub producentowi rolnemu podlega zabezpieczeniu w formach przewidzianych w rozporządzeniu, w szczególności w postaci:


Refundacja podmiotowi, niepublicznej szkole lub niepublicznemu przedszkolu stanowi pomoc de minimis, co oznacza, że w okresie 3 lat budżetowych nie może przekroczyć 200 000 EUR, lub 100 000 EUR w sektorze transportu, dla danego przedsiębiorcy łącznie z pomocą, o którą się ubiega.
Refundacja producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej, co oznacza, że w okresie 3 lat budżetowych nie może przekroczyć 15 000 EUR, dla danego przedsiębiorstwa sektora produkcji rolnej, łącznie z pomocą, o którą się ubiega.

 

Podmiot, niepubliczna szkoła, niepubliczne przedszkole lub producent rolny zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego składa wniosek o refundację wraz z wymaganymi załącznikami do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola lub producenta rolnego lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z treścią regulaminu obowiązującego w beżącym roku.

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2
pokój Nr 22 lub pod numerami telefonów (82 5725-240, 82 5725-060).