Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
Statystyki graficzne Harmonogram

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

 

 

 

 

Podstawa prawna - art. 61 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej do 18 roku życia1, starosta może po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową2 lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę3.

 

Refundacja przysługuje na okres do 6 miesięcy.

W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie refundacja kosztów opieki następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

 

Refundacja jest wypłacana na wniosek osoby samotnie wychowującej dziecko.

 

Do wniosku dołączyć należy:

  • zaświadczenie o osiągniętym wynagrodzeniu brutto z zakładu pracy za miesiąc, o który osoba ubiega się o zwrot kosztów opieki;
  • dowód poniesienia kosztów opieki nad dzieckiem,
  • w przypadku pierwszego wniosku kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, na które przysługiwałby zwrot kosztów opieki,
  • kserokopię umowy o pracę. 

Na zasadach określonych powyżej może nastąpić refundacja kosztów opieki nad osobą zależną4.

 

 

   

1 Osoba samotnie wychowująca dziecko oznacza to osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2 Inna praca zarobkowa oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

3 Minimalne wynagrodzenie za pracę oznacz to kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę pracownikó przysługującą za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy ogłoszoną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679; z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

4 Osoba zależna oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączonej więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:53:02)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2015-09-21 14:34:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-7-lub-osoba-zale%C5%BCna/82