Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/przygotowanie-zawodowe-doroslych/111

Przygotowanie zawodowe dorosłych

 

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest instrumentem aktywizacji zawodowej, realizowanym, bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

 

Przygotowanie zawodowe odbywa się w dwóch formach:

1. Praktycznej nauki zawodu dorosłych:

 

2. Przyuczenia do pracy dorosłych:

 

 Przygotowanie zawodowe skierowane jest do:

  1. osób bezrobotnych oraz
  2. osób poszukujących pracy, które:

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między urzędem pracy a pracodawcą lub między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest według programu, który ukierunkowany jest na nabywanie przez uczestnika umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych.

 

Program przygotowania zawodowego dorosłych sporządzany jest przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

 

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy. Pozostały czas przygotowania zawodowego dorosłych to kształcenie teoretyczne prowadzone przez pracodawcę lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez Urząd Pracy.

 

Pracodawca prowadzący przygotowanie zawodowe dorosłych zobowiązany jest do wyznaczenia, na czas realizacji programu, opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego, posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

 

Opiekun uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych powinien posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 1 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.).

Opiekun uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie przyuczenia do pracy dorosłych powinien posiadać co najmniej:

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje:

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest zobowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania. Jedyną możliwością przerwania przygotowania bez żadnych konsekwencji jest fakt podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Uczestnik, który z własnej winy przerwał program przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu.

 

Refundacja pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacanie premii

 

Urząd refunduje pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.

 

Pracodawcy, z którym urząd zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, po zakończeniu tej formy aktywizacji przysługuje jednorazowa premia pod warunkiem, że skierowany uczestnik ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin kwalifikacyjny, czeladniczy lub egzamin sprawdzający. Premia przyznawana jest w wysokości 417 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika.

 

W przypadku, gdy:

Premia nie przysługuje pracodawcy, z którym umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

Premia przyznawana jest przez urząd na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych. Do wniosku należy dołączyć kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przygotowania zawodowego dorosłych i zdanie egzaminu.

 

Refundacja i premia stanowią pomoc de minimis. W związku z tym nie może ona być udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez pracodawcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość:

  1. 200 tys. euro - w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą;
  2. 100 tys. euro - w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego.

Podstawa prawna: