Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Przygotowanie zawodowe dorosłych
Statystyki graficzne Harmonogram

Przygotowanie zawodowe dorosłych

 

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest instrumentem aktywizacji zawodowej, realizowanym, bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

 

Przygotowanie zawodowe odbywa się w dwóch formach:

1. Praktycznej nauki zawodu dorosłych:

 • umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego;
 • trwa od 12 do 18 miesięcy;
 • kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez kuratora oświaty lub egzaminem czeladniczym, zgodnie z przepisami regulującymi przeprowadzanie przez komisje izb rzemieślniczych egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie;
 • osoba, która zdała egzamin kwalifikacyjny lub czeladniczy z wynikiem pozytywnym otrzymuje świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub świadectwo czeladnicze.

 

2. Przyuczenia do pracy dorosłych:

 

 • ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
 • trwa od 3 do 6 miesięcy
 • kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję powoływaną przez kuratora oświaty/komisję izby rzemieślniczej lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę;
 • osoba, która zdała egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

 Przygotowanie zawodowe skierowane jest do:

 1. osób bezrobotnych oraz
 2. osób poszukujących pracy, które:
 • otrzymują świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny;
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe (przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy).

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między urzędem pracy a pracodawcą lub między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest według programu, który ukierunkowany jest na nabywanie przez uczestnika umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych.

 

Program przygotowania zawodowego dorosłych sporządzany jest przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

 

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy. Pozostały czas przygotowania zawodowego dorosłych to kształcenie teoretyczne prowadzone przez pracodawcę lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez Urząd Pracy.

 

Pracodawca prowadzący przygotowanie zawodowe dorosłych zobowiązany jest do wyznaczenia, na czas realizacji programu, opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego, posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

 

Opiekun uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych powinien posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 1 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.).

Opiekun uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie przyuczenia do pracy dorosłych powinien posiadać co najmniej:

 • wykształcenie średnie;
 • 3 letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których wymagane są umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia;
 • roczne doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje:

 • stypendium wypłacane raz w miesiącu po każdym zakończonym miesiącu,
  • w przypadku, gdy liczba godzin przygotowania zawodowego dorosłych wynosi nie mniej niż 150 godzin zegarowych miesięcznie – wysokość stypendium wynosi 120% zasiłku miesięcznie.
  • w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin przygotowania zawodowego wysokość stypendium będzie ustalana proporcjonalnie.
  • stypendium przysługuje wyłącznie osobie bezrobotnej.
  • w okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.
  • stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium.
  • uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy (po przedłożeniu przez uczestnika zwolnienia lekarskiego wystawionego na druku ZUS ZLA), przypadający w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.
  • Stypendium przysługuje za dni wolne a nie przysługuje za dni nieobecności nieusprawiedliwionych.
 • dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca obowiązany jest udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego
 • Urząd Pracy na wniosek osoby skierowanej do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych może dokonać:
  • refundacji kosztów przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych;
  • refundacji - osobie bezrobotnej samotnie wychowującej, co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia - udokumentowanych kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej niż połowa zasiłku na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, pod warunkiem osiągania z tytułu uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • refundacji kosztów zakwaterowania i wyżywienia osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
   • na podstawie skierowania urzędu pracy podjęła przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
   • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której odbywa przygotowanie zawodowe dorosłych,
   • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który dokonywana jest refundacja kosztów.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest zobowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania. Jedyną możliwością przerwania przygotowania bez żadnych konsekwencji jest fakt podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Uczestnik, który z własnej winy przerwał program przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu.

 

Refundacja pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacanie premii

 

Urząd refunduje pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.

 

Pracodawcy, z którym urząd zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, po zakończeniu tej formy aktywizacji przysługuje jednorazowa premia pod warunkiem, że skierowany uczestnik ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin kwalifikacyjny, czeladniczy lub egzamin sprawdzający. Premia przyznawana jest w wysokości 417 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika.

 

W przypadku, gdy:

 • umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych ulega rozwiązaniu z przyczyn niezależnych od pracodawcy,
 • a osoba skierowana podjęła przygotowanie zawodowe dorosłych u innego pracodawcy przysługującą kwotę premii dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy realizowanego u nich programu przygotowania zawodowego.

Premia nie przysługuje pracodawcy, z którym umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

Premia przyznawana jest przez urząd na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych. Do wniosku należy dołączyć kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przygotowania zawodowego dorosłych i zdanie egzaminu.

 

Refundacja i premia stanowią pomoc de minimis. W związku z tym nie może ona być udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez pracodawcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość:

 1. 200 tys. euro - w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą;
 2. 100 tys. euro - w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego.

Podstawa prawna:

 • art. 53a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych
  (Dz.U. z 2014r., poz. 497)

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:01)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-01-18 14:53:11)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/przygotowanie-zawodowe-doroslych/111