Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy
Statystyki graficzne Harmonogram

Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY

 

 

Jeżeli w powiatowym urzędzie pracy jesteś zarejestrowany jako poszukujący pracy,
Twoje obowiązki to:

 

 • zgłaszanie się w urzędzie pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,
 • zawiadamianie urzędu pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach zawartych w karcie rejestracyjnej i oświadczeniach,
 • stawianie się w wyznaczonym terminie, ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a urzędem, a w razie niestawienia się w umówionym terminie powiadomienie o przyczynie niestawiennictwa w ciągu 7 dni,
 • podejmowanie indywidualnego planu działania przewidzianego dla poszukujących pracy lub szkoleń, jeżeli zostaną Ci zaproponowane.

 

JAKIE PRAWA MA OSOBA POSZUKUJĄCA PRACY?

 

Jako osoba posiadająca status poszukującego pracy możesz korzystać z usług rynku pracy w zakresie:

 

 • pośrednictwa pracy – prowadzonego w formie indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy, targów pracy, które są zbiorową prezentacją ofert pracy zawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy oraz giełd pracy, które umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami do pracy dobranymi przez pośrednika pracy;
 • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, prowadzonych w formie:
  • porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie z doradcą zawodowym, który stosuje postępowanie wspomagające proces podejmowania decyzji zawodowej przez bezrobotnego lub poszukującego pracy;
  • porady grupowej prowadzonej przez doradcę zawodowego, podczas której uczestnicy zajęć mają możliwość dokonania samooceny oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej;
  • informacji zawodowej dotyczącej zawodów, rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia w formie materiałów drukowanych, audiowizualnych oraz komputerowych lub internetowych baz danych udostępnianych bezrobotnym lub poszukującym pracy indywidualnie lub podczas spotkania grupowego;
  • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, która jest realizowana w formie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, na które poszukującego pracy kieruje starosta lub w formie zajęć aktywizacyjnych w klubie pracy oraz poprzez dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

Jeżeli posiadasz status osoby poszukującej pracy oraz:

 

 • jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jesteś zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymujesz świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczysz w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jesteś żołnierzem rezerwy,
 • pobierasz rentę szkoleniową,
 • pobierasz świadczenie szkoleniowe,
 • podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzasz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • jesteś pracownikiem, osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej i jesteś zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym,

możesz:

 • korzystać z usług szkoleniowych;
 • ubiegać się o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
 • ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • ubiegać się o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.

W okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych nie będzie przysługiwało Ci stypendium.

Jako osoba poszukująca pracy możesz uzyskać zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te zostałeś skierowany przez Twój urząd pracy i dojeżdżasz do tych miejsc. 

 

Jeżeli posiadasz status osoby poszukującej pracy oraz:

 

 • otrzymujesz świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczysz w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jesteś żołnierzem rezerwy,
 • pobierasz rentę szkoleniową,
 • pobierasz świadczenie szkoleniowe,
 • możesz odbyć przygotowanie zawodowe dorosłych w celu uzyskania kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych odpowiednio:
  • świadectwem – w przypadku odbycia przygotowania zawodowego dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych,
  • zaświadczeniem potwierdzającym nabyte umiejętności – w przypadku odbycia przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do pracy dorosłych.

Podstawa prawna

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:28)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2013-10-28 10:56:50)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/prawa-i-obowiazki-osoby-poszukujacej-pracy/61