Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa bezrobotnych
Statystyki graficzne Harmonogram

Prawa bezrobotnych

 

 

 

 

Bezrobotny ma prawo do:

 1. uzyskania wszelkich dostępnych Powiatowemu Urzędowi Pracy, informacji dotyczących złożenia przez pracodawcę oferty pracy,
 2. uzyskania wszelkich dostępnych Powiatowemu Urzędowi Pracy, informacji dotyczących aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 3. pomocy ze strony pracowników urzędu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 4. pomocy doradcy zawodowego w określeniu predyspozycji do wykonywania danej pracy.

 

Starosta za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, może dokonywać zwrotu z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy podjęła zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy lub dojeżdża do tych miejsc;
 2. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Starosta za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie:
 2. mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
 3. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

Starosta za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, może zwrócić bezrobotnemu lub poszukującemu pracy koszt przejazdu do pracodawcy, powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.


Starosta za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu na badanie lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te został on skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy i dojeżdża do tych miejsc.

 

Starosta za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu. 


Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczna lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

 

Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku po uprzednim złożeniu stosownego wniosku jeżeli:

 1. w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, przez okres w jakim przysługiwał bezrobotnemu zasiłek.
 2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inna pracę zarobkową - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości 50% zasiłku przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku skierowania bezrobotnego do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem:

Powiatowy Urząd Pracy może zrefundować bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmuje zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:07)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2013-10-25 10:36:24)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/prawa-bezrobotnych/60