Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/prace-spolecznie-użyteczne/115

Prace społecznie użyteczne

 

 

 

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tej formie w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę wjednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

 

Gmina sporządza do 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo Staroście i Kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne:

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

 

Podstawa prawna

Dodatkowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, pok. 16, tel. 0-82 572 42 250