Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace interwencyjne
Statystyki graficzne Harmonogram

Prace interwencyjne

 

 

 

PRACE INTERWENCYJNE
Czym są prace interwencyjne?

 

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. Ma ono na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

 

PAMIĘTAJ!

 

Prace interwencyjne możesz zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej.

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA PRACE INTERWENCYJNE?

 

Na prace interwencyjne do Twojej firmy mogą zostać skierowane osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których zaliczani są:

 

 • bezrobotni do 25. roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego;
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotni powyżej 50. roku życia;
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia;
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
 • bezrobotni niepełnosprawni.

Jeżeli jesteś beneficjentem pomocy publicznej, osoby skierowane na prace interwencyjne do Twojej firmy muszą spełniać jeden z wyżej wymienionych warunków oraz znajdować się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji [zgodnie z art. 2 pkt 18 lub 19 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008].

 

Osoba w szczególnie niekorzystnej sytuacji, to osoba, która:

 

 • jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy lub
 • nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego lub
 • jest w wieku ponad 50 lat lub
 • jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę lub
 • pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość lubjest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu
 • zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

Osoba w bardzo niekorzystnej sytuacji to osoba, która:

 

 • jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.

ILE CZASU MOGĄ TRWAĆ PRACE INTERWENCYJNE?

 

Prace interwencyjne, w zależności od decyzji powiatowego urzędu pracy, mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat.

 

Jeśli umowa o organizowanie prac interwencyjnych zostanie rozwiązana w trakcie trwania refundacji, ponieważ bezrobotny skierowany przez powiatowy urząd pracy na utworzone stanowisko rozwiązał umowę o pracę z własnej inicjatywy, i brak jest możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, bez konieczności zwrotu otrzymanej refundacji, tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

 

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZORGANIZOWAĆ PRACE INTERWENCYJNE?

 

Jeżli chcesz zorganizować prace interwencyjne, powinieneś złożyć wniosek o ich organizację do wybranego powiatowego urzędu pracy.

 

PAMIĘTAJ!

 

Wniosek należy złożyć do urzędu pracy zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.


Umowa, jaką zawrzesz z powiatowym urzędem pracy, określi w szczególności:

 • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
 • rodzaj i miejsce wykonywania pracy oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
 • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • obowiązek informowania powiatowego urzędu pracy o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym.

 

DLACZEGO WARTO ZORGANIZOWAĆ PRACE INTERWENCYJNE?

 

Organizując prace interwencyjne, otrzymasz refundację kosztów (wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) przez okres:

 

 • do 6 miesięcy; wysokość uprzednio uzgodnionej refundacji nie może wówczas przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (dotyczy wszysttkich osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy);

 • do 6 miesięcy; jeżeli skierowani bezrobotni zostali zatrudnieni co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy; wysokość uprzednio uzgodnionej refundacji nie może wówczas przekroczyć kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną (dotyczy wszysttkich osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy);

 • do 12 miesięcy; wysokość uprzednio uzgodnionej refundacji nie może wówczas przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia (dotyczy wszysttkich osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy);

 • do 12 miesięcy, jeżeli osobami skierowanymi na prace interwencyjne w pełnym wymiarze czasu pracy są: bezrobotni do 25. roku życia; bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia oraz bezrobotni niepełnosprawni; wysokość wcześniej uzgodnionej refundacji nie może przekroczyć kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

 • do 18 miesięcy, jeżeli osobami skierowanymi na prace interwencyjne w pełnym wymiarze czasu pracy są: bezrobotni do 25. roku życia; bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia oraz bezrobotni niepełnosprawni; wysokość wcześniej uzgodnionej refundacji nie może przekraczać minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc;


 • do 24 miesięcy, jeżeli osobą skierowaną na prace interwencyjne jest bezrobotny powyżej 50. roku życia;

 • do 4 lat, jeżeli osobą skierowaną na prace interwencyjne jest bezrobotny powyżej 50. roku życia i refundacja jest przyznawana za co drugi miesiąc zatrudnienia.

Jeżeli w ramach prac interwencyjnych zatrudnisz bezrobotnych powyżej 50. roku życia, którzy:

 

 • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. (Sprawdź aktualne kwoty)


KIEDY MOŻNA OTRZYMAĆ JEDNORAZOWĄ REFUNDACJĘ WYNAGRODZENIA?


Jeżeli bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej sześć miesięcy będziesz zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych sześciu miesięcy i po upływie tego okresu nadal go będziesz zatrudniał w pełnym wymiarze czasu pracy, powiatowy urząd pracy może przyznać Ci jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku


PRZYDATNE INFORMACJE

 

Nie będziesz mógł zorganizować prac interwencyjnych, jeżeli:

 

 • Twoja firma znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,
 • pozostajesz w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6.08.2008 r.,
 • masz zaległości wobec budżetu państwa (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego).

Prace interwencyjne nie mogą być również organizowane u pracodawców będących:

 • partiami lub organizacjami politycznymi,
 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich,
 • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
 • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi,
 • przedstawicielstwami państw obcych.

 

WARTO WIEDZIEĆ!

 

Zanim złożysz wniosek o organizację prac interwencyjnych, zapoznaj się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia obowiązującym w wybranym urzędzie pracy. Wewnętrzne regulaminy dodatkowo mogą określać warunki ubiegania się o wybraną formę wsparcia, warunki organizacji prac interwencyjnych, jak również maksymalną kwotę refundacji, jaką można uzyskać.

 

Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy. W tych dwóch przypadkach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Podstawa prawna

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:55)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2014-08-04 14:37:38)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/prace-interwencyjne/113