Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pożyczka szkoleniowa
Statystyki graficzne Harmonogram

Pożyczka szkoleniowa

 

 

 

Pożyczka szkoleniowa 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych
  warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667) ;

 

 

O udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia mogą ubiegać się osoby uprawnione zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie, tj.:

1. Osoby bezrobotne,

2. Osoby poszukujące pracy:

a) będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

b) zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

c) otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

d) uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

e) będące żołnierzem rezerwy,

f) pobierające rentę szkoleniową,

g) podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarcza poza rolnictwem,

h) pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane rozwojem zawodowym.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie może na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Pożyczka udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy do wysokości 400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt. 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pożyczka jest nieoprocentowana a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia

 

Koszt szkolenia, w którym ma zamiar wziąć udział wnioskujący o pożyczkę obejmuje:

a) uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,

b) koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium,

c) koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,

d) koszt badań lekarskich i psychologicznych wymaganych odrębnymi przepisami,

e) koszt egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

Osoba uprawniona ubiegając się o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia składa wniosek o udzielenie pożyczki zawierający:

 1. imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby;
 2. kwotę pożyczki szkoleniowej, z uwzględnieniem kwoty należnej instytucji szkoleniowej i kwot przewidzianych na finansowanie innych kosztów szkolenia;
 3. nazwę i termin szkolenia oraz nazwę i adres instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie finansowane
 4. z pożyczki szkoleniowej;
 5. sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki szkoleniowej;
 6. uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy. 

Uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy może nastąpić poprzez:

a) przedłożenie oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej,

b) przedłożenie oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,

c) przedłożenie deklaracji zakładu pracy o celowości udzielenia pożyczki szkoleniowej (dot. osoby poszukującej pracy/pracownika powyżej 45 roku życia),

d) inna forma uzasadnienia potrzeby udzielenia tej pomocy w szczególnych przypadkach.

 

Do wniosku osoba uprawniona dołącza zaświadczenie o osiąganych dochodach poręczyciela lub poręczycieli.

 

Po przeanalizowaniu zasadności udzielenia pożyczki szkoleniowej z uwzględnieniem przedstawionej przez wnioskodawcę oceny celowości udzielenia tej formy pomocy, osoba uprawniona zostanie poinformowana na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

 

Wnioskodawca obowiązany jest zapewnić zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie poręczenia osób trzecich.


Poręczenie jako zabezpieczenie spłaty pożyczki powinno być dokonane przez dwóch poręczycieli posiadających dochód netto
w wysokości co najmniej 1.500,00 złotych.

W celu potwierdzenia wysokości dochodu należy przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenia o osiąganych dochodach poręczycieli.

 

Do zawarcia umowy o udzielenie pożyczki konieczna jest także akceptacja współmałżonka pożyczkobiorcy i współmałżonków poręczycieli pozostających we wspólnocie majątkowej, wyrażona podpisem złożonym w obecności specjalisty ds. rozwoju zawodowego.

Wypłata pożyczki szkoleniowej może nastąpić po dniu zawarcia umowy jednorazowo lub w ratach bezgotówkowo na konto Wnioskodawcy.

 

Osoba, której udzielono pożyczki szkoleniowej, przedkłada w powiatowym urzędzie pracy dokumenty umożliwiające rozliczenie tej pożyczki i potwierdzające:

 1. dokonanie opłat należnych instytucji szkoleniowej oraz poniesienie innych kosztów szkolenia;
 2. ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji.

 

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi.

Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Wygaśnięcie umowy pożyczki następuje po całkowitej spłacie pożyczki.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

osobiście w siedzibie PUP – pok. 22,

tel. 082 572-50-60

tel. 082 572 52 40 wew. 177,

e-mail: szkolenia@pup.wlodawa.pl

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:55:00)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-01-18 15:16:20)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/po%C5%BCyczka-szkoleniowa/87