Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pośrednictwo pracy krajowe
Statystyki graficzne Harmonogram

Pośrednictwo pracy krajowe

 

 

 

Pośrednictwo pracy polega na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym
  rynku pracy
 • udostępnianiu bezrobotnym i poszukującym pracy aktualnych ofert pracy
 • kierowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy na wolne miejsca pracy przy uwzględnieniu kwalifikacji zawodowych bezrobotnych, poszukujących pracy i wymagań pracodawcy, niezbędnych do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami
 • informowaniu bezrobotnych o możliwościach uzyskania innej pomocy celem zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy jest realizowane nieodpłatnie, zgodnie z następującymi zasadami:

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy i pracodawców
 • dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy
 • równości- oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową
 • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy podawane jest do wiadomości bezrobotnych
  i poszukujących pracy.

Pośrednictwo pracy może być prowadzone w formie:

 • indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy
 • giełd pracy organizowanych w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większa grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowiska, w jednym lub kilku zawodach. Dzięki możliwości przeprowadzenia bezpośrednich rozmów pomiędzy pracodawcą
  i potencjalnymi kandydatami istnieje szansa na szybkie znalezienie odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy.
 • targów pracy, które są zbiorową prezentacją ofert pracy przez większą liczbę pracodawców. W targach pracy oprócz pracodawców biorą udział, także instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy i inni partnerzy.

Pracodawca może zgłosić do upowszechnianie ofertę pracy w formie, która:

 • zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy tzw. „oferta pracy otwarta”
 • nie zawiera tych danych tzw. „oferta pracy zamknięta”.

Oferty otwarte (zawierające dane umożliwiające identyfikację pracodawcy) polega na podawaniu do publicznej wiadomości ofert pracy, które zawierają identyfikację pracodawcy w postaci informacji o nazwie pracodawcy, jego adresie, numerze telefonu, faxu lub adresu poczty elektronicznej. Treść ogłoszenia uzgodniona z pracodawcą umieszczana jest na tablicach ogłoszeń w urzędzie pracy, podawana do mediów oraz przekazywana do internetowej bazy ofert pracy.


Oferty zamknięte
(niezawierające danych umożliwiających identyfikację pracodawcy)
polega na podawaniu do publicznej wiadomości ofert pracy, które nie zawierają informacji umożliwiających bezrobotnym i poszukującym pracy identyfikację pracodawcy.


Oferty pracy subsydiowane
są to oferty skierowane wyłącznie dla osób zarejestrowanych w PUP, które spełniają wymagania wskazane w ofercie zgłoszonej przez pracodawcę, w ramach których bezrobotni kierowani są na prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz na nowo utworzone stanowiska pracy w ramach doposażenia lub wyposażenia. Wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych w ramach takiej oferty pracy, refundowane jest w części lub finansowane w całości ze środków jakimi dysponuje urząd pracy.


Oferty pracy niesubsydiowan
e
są to oferty skierowane zarówno dla osób nie zarejestrowanych jak i zarejestrowanych w PUP, które spełniają wymagania wskazane w ofercie zgłoszonej przez pracodawcę. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach takiej oferty pracy, finansowane jest w całości przez pracodawcę.


Giełdy pracy
stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. PUP dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy. Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę pracy i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Z reguły z dużej grupy wybiera najpierw mniej liczną, żeby po kolejnej turze rozmów ostatecznie zdecydować kogo zatrudni.

 

Kierując bezrobotnego lub poszukującego pracy do pracodawcy, pośrednik pracy informuje go o prawach i obowiązkach osoby kierowanej do pracy, wydaje mu skierowanie i wyznacza termin ponownego stawiennictwa w urzędzie pracy celem poinformowania o podjęciu lub niepodjęciu proponowanego zatrudnienia. Kierowany potwierdza pisemnie odbiór skierowania i zapoznanie się ze stosowną informacją.

 

Skierowanie zawiera:

 • dane kierowanej osoby
 • dane dotyczące oferty pracy.

Pracodawca informuje urząd pracy o zatrudnieniu bezrobotnego lub poszukującego pracy albo o przyczynie odmowy zatrudnienia lub przyczynach niepodjęcia zatrudnienia przez skierowaną osobę – dokonując stosownej adnotacji w formularzu skierowania.

 

W przypadku braku odpowiedniej oferty pracy pośrednik może zaproponować bezrobotnemu lub poszukującemu pracy inną formę pomocy:

 • wizytę u doradcy zawodowego w celu określenia predyspozycji zawodowych
 • udział w szkoleniu
 • zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy
 • staż
 • przygotowanie zawodowe dorosłych
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
 • prace interwencyjne
 • wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Odpowiednia praca to zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

 

Bezrobotny, który nie stawił się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, od dnia niestawienia się na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa
 • 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa

Bezrobotny jest zobowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni PUP we Włodawie o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego.


Usługa pośrednictwa pracy świadczona jest przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 poz.149), zgodnie ze standardami usług rynku pracy, które zostały zawarte w rozporządzeniu w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r., Nr 177, poz. 1193)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:44:13)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2015-02-19 13:30:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/65