Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Statystyki graficzne Harmonogram

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

 

POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
  z póżn. zm.).

  

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

polega na przygotowaniu osób zarejestrowanych w PUP do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez:

 1. uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;
 2. uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych;

Wyżej wymienione formy aktywności zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy prowadzi lider Klubu Pracy, który „prowadzi” uczestników poprzez proces uczenia się i wspiera ich w działaniach skierowanych na poszukiwanie pracy.

 

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na nieodpłatnym korzystaniu przez uczestników ze sprzętu stanowiącego wyposażenie Klubu Pracy, z materiałów informacyjnych, literatury, artykułów piśmienniczych i innych materiałów oraz informacji niezbędnych do realizacji usługi.

 

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest prowadzona

w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie przez:

 

A) KLUB PRACY

Klub Pracy - to zajęcia szkoleniowe, w ramach których osoby zarejestrowane w PUP przez dwa tygodnie uczą się, a następnie przez tydzień praktycznie stosują nabyte umiejętności poszukiwania i uzyskiwania pracy.

Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są przeznaczone dla bezrobotnych lub poszukujących pracy, w tym w szczególności dla osób, które:

 • Nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
 • Utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym nie powodzeniem w jej poszukiwaniu,
 • Chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

 

Cele szkolenia w Klubie Pracy:

 1. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących rynku pracy i mechanizmów, które nimi rządzą.
 2. Określenie i zanalizowanie lokalnego rynku pracy.
 3. Wyposażenie uczestników w umiejętność samodzielnego poszukiwania pracy.
 4. Wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętność oceny własnych cech i predyspozycji zawodowych.
 5. Wyposażenie uczestników w umiejętność opracowywania planu działania.
 6. Przekazanie uczestnikom wiedzy o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.
 7. Wyposażenie uczestników w umiejętność autoprezentacji.
 8. Nabycie przez uczestników umiejętności szukania ofert pracy.
 9. Zastosowanie różnorodnych metod i technik poszukiwania pracy, takie jak:
  • tworzenie życiorysu i listu motywacyjnego,
  • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
  • wykorzystanie telefonu podczas poszukiwania pracy,
  • budowanie i wykorzystanie siatki kontaktów.

 

 Program szkolenia w Klubie Pracy obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Metody nauki stosowane podczas szkolenia;
 2. Reakcje w trudnych sytuacjach;
 3. Kompetencje i predyspozycje zawodowe;
 4. Bariery na drodze do zatrudnienia;
 5. Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia;
 6. Analiza rynku pracy;
 7. Formy zatrudnienia;
 8. Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne;
 9. Sztuka mówienia i prezentacji;
 10. Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy;
 11. Oferty na rynku pracy;
 12. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą;
 13. Rozmowa kwalifikacyjna;
 14. Edukacja dla rynku pracy;
 15. Plan poszukiwania pracy;
 16. Podjęcie zatrudnienia.

oraz wiele innych i ciekawych zagadnień dotyczących aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy.

 

W trakcie szkolenia osobom przysługuje:

 • stypendium szkoleniowe – wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie,  

  z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. 

 • zwroty kosztów dojazdu (w przypadku kiedy PUP będzie posiadał środki finansowe na ten cel) 
 • materiały dydaktyczno - szkoleniowe

 

Osoba podejmująca szkolenie zobowiązuje się do:

 • Obowiązku regularnego uczęszczania na szkolenie,
 • Obowiązku systematycznego realizowania programu,
 • Obowiązku każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności, zawiadamiając o niezdolności do pracy w terminie do 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenie lekarskiego oraz dostarczając niezwłocznie w/w zaświadczenie na druku ZUS ZLA,

 

UWAGI:

 • Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy poprzedza porada indywidualna, w wyniku której doradca zawodowy wydaje opinię o celowości uczestniczenia osoby zarejestrowanej w szkoleniu.
 • Dyrektor PUP działający z upoważnienia Starosty kieruje osobę zarejestrowaną na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, wydając skierowanie, nie częściej niż dwa lata od dnia ukończenia poprzedniego szkolenia w tym zakresie, poświadczonego zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, wydanym przez PUP.
 • Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są prowadzone w grupach składających się z co najmniej 8 osób i nie więcej niż 16 osób.
 • Udział w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu, wydanym przez PUP. Zaświadczenie może być wydane, jeżeli uczestnik zrealizował wszystkie zadania przewidziane programem szkolenia, a jego obecność na zajęciach w każdej części szkolenia (teoretycznej i praktycznej), była nie niższa niż 80% liczby godzin określonych programem szkolenia.

Czas trwania: 3 tygodnie

Ilość godzin szkolenia: 80 godzin

 

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie realizuje szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy w oparciu o program szkolenia rekomendowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który trwa przez okres trzech, kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części:

 

 1. 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, w podziale na odrębne sesje tematyczne, realizowane przez 10 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. 40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy, realizowane w ciągu 5 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

W uzasadnionych przypadkach, jeśli uczestnicy zostali dobrani na szkolenie ze względu na szczególny typ problemów, jakie mają przy poszukiwaniu pracy, program może zostać dostosowany do ich specyficznych potrzeb, pod warunkiem zachowania ogólnego zakresu treści i czasu zajęć, określonych w programie szkolenia, rekomendowanym przez ministra.

 

OTWARTY KLUB PRACY  funkcjonuje po zakończeniu trzytygodniowego cyklu szkolenia w sytuacji, gdy uczestnik, który nie znalazł pracy mógł korzystać z Klubu aż do czasu znalezienia zatrudnienia. Otwarty Klub Pracy jest to forma spotkań z byłymi uczestnikami szkoleń, podczas których mogą oni porozmawiać z liderem, wymienić najnowsze informacje z lokalnego rynku pracy lub po prostu otrzymać wsparcie, jakiego w danym momencie potrzebują. Uczestnictwo w Klubie Otwartym jest całkowicie dobrowolne.

 

 

B) ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE

 

Zajęcia aktywizacyjne - oznaczają zajęcia dla osób zarejestrowanych w PUP ( bezrobotnych i poszukujących pracy), które mają na celu przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Cel zajęć aktywizacyjnych:

1. Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie metod poszukiwania pracy.

2. Przekazanie umiejętności sporządzania dokumentów.

3. Wyposażenie uczestników w umiejętność oceny własnych cech i predyspozycji zawodowych.

4. Przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień rynku pracy.

5. Nabycie przez uczestników umiejętności szukania ofert pracy.

6. Przekazanie innych treści, będących przedmiotem zajęć aktywizacyjnych.

 

Zakres tematyczny oraz program zajęć aktywizacyjnych:

 • Rozmowa kwalifikacyjna- biletem do wspaniałej pracy
 • Dokumenty aplikacyjne – moją wizytówką u pracodawcy
 • Metody poszukiwania pracy
 • Edukacja dla rynku Pracy
 • Sztuka mówienia i prezentacji - autoprezentacja
 • Asertywność w poszukiwaniu pracy.

 

 

Szczegółowy zakres tematyczny zajęć aktywizacyjnych dostępny jest na naszej stronie internetowej www.pup.wlodawa.pl 
lw zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących prac/formy aktywizacji/pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w pliku BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH.

 

UWAGI:

 • PUP może skierować osobę zarejestrowaną na zajęcia aktywizacyjne prowadzone w klubie pracy w PUP, jeżeli zgłosi ona zainteresowanie udziałem w zajęciach aktywizacyjnych lub jeżeli lider klubu pracy, doradca zawodowy, pośrednik pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego lub inny pracownik urzędu pracy wskaże na celowość jej udziału w określonych zajęciach.
 • Zajęcia aktywizacyjne 1 – 2 dniowe są prowadzone w formie warsztatowej w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób,

 

W Klubie Pracy do dyspozycji zainteresowanych poszukiwaniem pracy pozostają:

 • komputery z dostępem do Internetu i do stron www z ofertami pracy,
 • filmy związane z tematyką poszukiwania pracy,
 • zasoby informacji zawodowych oraz innych informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy
 • informacji o sposobach i metodach poszukiwania pracy oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 • wzory, zasady pisania oraz wydruki dokumentów aplikacyjnych;
 • informacje dotyczących możliwości podejmowania pracy za granicą;
 • informacje o projektach i programach rynku pracy;
 • procedury postępowania, przepisy prawne oraz wzory dokumentów przydatnych przy założeniu własnej firmy.

Osoby zainteresowane pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy

zapraszamy do Klubu Pracy – osobiście pokój nr 23.

 

Informacje i zapisy:

Lider klubu pracy

Pokój nr 21

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Niecała 2 22-200 Włodawa

tel. 082 5725 240
e-mail: klubpracy@pup.wlodawa.pl

 

www.pup.wlodawa.pl 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:46:26)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-01-05 14:39:23)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/pomoc-w-aktywnym-poszukiwaniu-pracy/68