Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/oplaty/133

Opłaty

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.

 

Wpłata, o której mowa, stanowi dochód budżetu państwa.

 

Minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty, o której mowa , biorąc pod uwagę:

 

  1. rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje posiadane przez cudzoziemca oraz ich zależność od podaży i popytu na rynku pracy lub
  2. umowy i porozumienia międzynarodowe w zakresie zatrudnienia, lub
  3. okres wykonywania pracy przez cudzoziemca, lub
  4. liczbę wniosków o wydanie zezwolenia na pracę lub wniosków o przedłużenie zezwolenia na pracę składanych przez pracodawcę.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm)