Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenie Nr 6/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Księgowy.
Statystyki graficzne Harmonogram

Ogłoszenie Nr 6/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Księgowy.

 

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE
ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240
e-mail sekretariat@pup.wlodawa.pl
NIP 565-133-92-16 REGON 110259359

 

 

OGŁOSZENIE NR 6/2019

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE

ul. NIECAŁA 2, 22-200 WŁODAWA

 

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Księgowy – 1 stanowisko.

Wymiar czasu pracy: 1/1

Miejsce wykonywania pracy: PUP we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego
  potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 6. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku: ekonomia, finanse lub rachunkowość,
 2. biegła obsługa komputera, w szczególności programów księgowych,
 3. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów
  wykonawczych do tej ustawy,
 4. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów,
 6. znajomość Kodeksu pracy,
 7. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 8. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 9. umiejętność organizacji pracy własnej oraz praca w zespole, dyspozycyjność, sumienność,
  dokładność, życzliwość, komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista
  oraz odpowiedzialność,
 10. mile widziane doświadczenie w pracy.

 Zakres wykonywanych zadań:

 

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 • Rozliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
 • Prowadzenie rozliczeń z US w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych
  i z ZUS w zakresie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne
  i zdrowotne za osoby bezrobotne.
 • Realizacja innych zagadnień z zakresu księgowości i finansów w Powiatowym Urzędzie Pracy
  (prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji wydatków
  i sprawozdawczość budżetowa).
 • Ścisłe przestrzeganie i stosowanie postanowień zawartych w przepisach regulujących politykę
  finansową urzędu.

 

Warunki pracy:

a) praca administracyjno-biurowa,

b) praca w siedzibie urzędu,

c) pełny wymiar czasu pracy,

d) praca z monitorem ekranowym komputera powyżej 4 godzin dziennie,

e) obsługa urządzeń biurowych,

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (dostępny na stronie internetowej BIP).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopieświadectw pracy.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 7. Inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,
  którzy zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13
  a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 9. Odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o:
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych do celów rekrutacji.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem
oraz adresem zwrotnym nadawcy z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko urzędnicze Księgowy - Nr 6/2019”, w formie papierowej
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2
(w sekretariacie lub punkcie podawczym urzędu) lub przesłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa
(decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

 

Termin składania ofert upływa z dniem 20 maja 2019 r. o godz. 1530.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Metody selekcji kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna

 

Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego dla kandydatów dostępne
są na stronie internetowej: http://bip.pup.wlodawa.pl

 

Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne będą telefonicznie zawiadamiani o terminie
i miejscu odbycia się rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
(http://bip.pup.wlodawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w PUP we Włodawie.

 

Z kandydatem zatrudnionym po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie
zawarta umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a po zdaniu
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym – na dalszy okres.

 

Dokumenty, które zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie mogą być odebrane
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 w terminie 5 dni
od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty
zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 57 25 240.

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2019-05-06 15:54:15)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2019-05-06 15:59:37)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/ogloszenie-nr-6-2019-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-ksiegowy-/370