Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenie Nr 5/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze specjalista ds. rozwoju zawodowego.
Statystyki graficzne Harmonogram

Ogłoszenie Nr 5/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze specjalista ds. rozwoju zawodowego.

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE
ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240
e-mail sekretariat@pup.wlodawa.pl
NIP 565-133-92-16 REGON 110259359

 

 

Włodawa, dnia 06 maj 2019 r.OGŁOSZENIE NR 5/2019
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie
ogłasza nabór na stanowisko urzędniczeSpecjalista ds. rozwoju zawodowego – 1 stanowisko.
Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
Miejsce wykonywania pracy: PUP we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego
  potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie w kierunku: ekonomia, prawo, administracja, socjologia.
 2. Biegła obsługa komputera.
 3. Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów
  wykonawczych do tej ustawy.
 4. Znajomość kodeksu pracy.
 5. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 6. Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Umiejętność współpracy z innymi, sumienność, dokładność, życzliwość, odporność
  na stres, wysoka kultura osobista.
 9. Umiejętność formułowania wypowiedzi w sposób zrozumiały.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego tj. planowanie, przyjmowanie wniosków,
  sporządzanie umów oraz ich realizacja.
 2. Realizacja szkoleń indywidualnych.
 3. Wykonywanie zadań z zakresu instrumentów adresowanych do bezrobotnych
  do 30 roku życia (bony).

 

Warunki pracy:

a) praca administracyjno-biurowa,

b) praca w siedzibie urzędu i na obszarze działania PUP,

c) pełny wymiar czasu pracy,

d) praca z monitorem ekranowym komputera powyżej 4 godzin dziennie,

e) obsługa urządzeń biurowych,

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny odręcznie pisany.
 2. Życiorys CV.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności.
 6. Kserokopie świadectw pracy.
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy
  zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13 a ust.2 ustawy
  o pracownikach samorządowych.
 8. Odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o:
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych do celów rekrutacji.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem
oraz adresem zwrotnym nadawcy z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Nr 5/2019”,
w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2
(w sekretariacie lub punkcie podawczym urzędu) lub przesłać pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa
(decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

 

Termin składania ofert upływa z dniem 20 maja 2019 r. o godz. 1530.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Metody selekcji kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna

 

Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego dla kandydatów dostępne są na stronie internetowej:

http://bip.pup.wlodawa.pl

 

Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne będą telefonicznie zawiadamiani o terminie i miejscu odbycia się rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
(http://bip.pup.wlodawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w PUP we Włodawie.

 

Z kandydatem zatrudnionym po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa
o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a po zdaniu egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą z wynikiem pozytywnym – na dalszy okres.

 

Dokumenty, które zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie mogą być odebrane
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 w terminie 5 dni
od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty
zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 57 25 240.

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2019-05-06 15:46:06)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2019-05-06 16:01:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/ogloszenie-nr-5-2019-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-specjalista-ds-rozwoju-zawodowego-/369