Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenie Nr 3/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze.
Statystyki graficzne Harmonogram

Ogłoszenie Nr 3/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze.

 

 

OGŁOSZENIE NR 3/2017

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE

ul. NIECAŁA 2, 22-200 WŁODAWA

 

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Pośrednik pracy – 2 stanowiska.

Wymiar czasu pracy: pełny

Miejsce wykonywania pracy: PUP we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa

 

1) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze klientów w jednostkach administracji
    państwowej czy samorządowej,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
    lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia,

f) posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego potwierdzoną
   dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

2) Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie na kierunku: psychologia, pedagogika, socjologia, administracja, informatyka,

b) biegła obsługa komputera,

c) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych
   do tej ustawy,

d) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

e) znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów,

f) znajomość Kodeksu pracy,

g) znajomość sytuacji na lokalnym rynku pracy,

h) umiejętność pracy w zespole, umiejętność łagodzenia sytuacji konfliktowych sumienność,
   dokładność, życzliwość, odporność na stres, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania
   kontaktów interpersonalnych, kreatywność.

 

3) Zakres wykonywanych zadań:

a) Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
   – zgodnie z wewnętrznym podziałem.

b) Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w trakcie ich wizyt w urzędzie.

c) Ustalanie, zmiana profilu pomocy dla osób bezrobotnych, zgodnie z przyjętym podziałem alfabetycznym.

d) Przygotowywanie i nadzorowanie realizacji indywidualnych planów działania wobec osób,
    będących pod stałą opieką.

e) Stała współpraca z pracodawcami w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności
    ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa
    pracy oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie.

f) Świadczenie podstawowych usług rynku pracy zgodnie z przyjętymi procedurami.

g) Marketing i promocja usług i instrumentów realizowanych przez urząd.

h) Ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie, zgodnie z procedurami
    obsługiwanej grupie klientów.

i) Ścisłe przestrzeganie i stosowanie postanowień zawartych w przepisach regulujących pośrednictwo
   pracy w urzędzie.

 

4) Warunki pracy:

a) praca administracyjno-biurowa,

b) praca w siedzibie urzędu i na obszarze działania PUP,

c) pełny wymiar czasu pracy,

d) praca z monitorem ekranowym komputera powyżej 4 godzin dziennie,

e) obsługa urządzeń biurowych

 

5) Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny odręcznie pisany,

b) życiorys CV – zawierający informacje potwierdzające posiadanie min. 2 lat doświadczenia zawodowego,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności,

f) kserokopie świadectw pracy,

g) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych,

h) odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o:

  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowanej opinii,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

6) Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem
zwrotnym nadawcy z dopiskiem:


„Nabór na stanowisko – Pośrednik pracy - Nr 3/2017”,
w formie papierowej w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2, w Sekretariacie lub punkcie podawczym urzędu lub przesłać
pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa
(decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).


Termin składania ofert upływa z dniem 6 grudnia 2017 r. o godz. 1500.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona w BIP
http://bip.pup.wlodawa.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP we Włodawie w ciągu 7 dni
od terminu składania ofert.

 

Wzór oświadczeń i kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajdują się poniżej. 

 

7) Metody selekcji kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna

 

Z kandydatem zatrudnionym po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a po zdaniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym – na dalszy okres.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pup.wlodawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w PUP we Włodawie.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone
w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcja kancelaryjną.

Dokumenty, które zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie mogą być odebrane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 57 25 240.

 

 

Włodawa, dnia 27 listopada 2017 r.

 

 

Dyrektor

Zbigniew Woszczyński

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2017-11-27 12:47:16)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2017-11-27 15:14:13)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Curriculum vitae CV 2017-05-24 39kB Plik: Curriculum vitae CV.doc (39kB)POBIERZ
Dokument PDF Curriculum vitae CV 2017-05-24 189.34kB Plik: Curriculum vitae CV.pdf (189.34kB)POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2017-05-24 49kB Plik: Kwestionariusz osobowy.doc (49kB)POBIERZ
Dokument PDF Kwestionariusz osobowy 2017-05-24 196.25kB Plik: Kwestionariusz osobowy.pdf (196.25kB)POBIERZ
Dokument Oświadczenia 2017-05-24 32.5kB Plik: Oświadczenia.doc (32.5kB)POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenia 2017-05-24 203.14kB Plik: Oświadczenia.pdf (203.14kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/ogloszenie-nr-3-2017-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-/338