Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenie Nr 2/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Księgowy.
Statystyki graficzne Harmonogram

Ogłoszenie Nr 2/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Księgowy.

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE
ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240
e-mail sekretariat@pup.wlodawa.pl
NIP 565-133-92-16 REGON 110259359

 


Włodawa, dnia 07 luty 2019 r.OGŁOSZENIE NR 2/2019
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie
ogłasza nabór na stanowisko urzędniczeKsięgowy– 1 stanowisko.
Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
Miejsce wykonywania pracy: PUP we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne, finanse lub rachunkowość
 2. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań dotyczących
  czynności finansowo-księgowych jednostek administracji państwowej czy samorządowej,
 3. co najmniej 2 lata pracy w księgowości,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego
  potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 8. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie na kierunku: ekonomia, finanse, informatyka,
 2. biegła obsługa komputera, w szczególności programów księgowych,
 3. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 4. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów,
 6. znajomość Kodeksu pracy,
 7. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 8. znajomość sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 9. umiejętność organizacji pracy własnej oraz praca w zespole, dyspozycyjność, sumienność, dokładność, życzliwość, komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista oraz odpowiedzialność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Rozliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
 3. Prowadzenie rozliczeń z US w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i z ZUS w zakresie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby bezrobotne.
 4. Realizacja innych zagadnień z zakresu księgowości i finansów w Powiatowym Urzędzie Pracy (prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji wydatków i sprawozdawczość budżetowa).
 5. Ścisłe przestrzeganie i stosowanie postanowień zawartych w przepisach regulujących politykę finansową urzędu

Warunki pracy:

 1. praca administracyjno-biurowa,
 2. praca w siedzibie urzędu,
 3. pełny wymiar czasu pracy,
 4. praca z monitorem ekranowym komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 5. obsługa urządzeń biurowych,

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (dostępny na stronie internetowej PUP i BIP).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie świadectw pracy.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 7. Inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,
  którzy zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
 9. Odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o:
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i wyrażeniu zgody na przetwarzanie
  danych osobowych do celów rekrutacji.


W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym nadawcy z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze Księgowy - Nr 2/2019",w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2 (w sekretariacie lub punkcie podawczym urzędu) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

Termin składania ofert upływa z dniem 18 luty 2019 r. o godz. 1530.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Metody selekcji kandydatów:rozmowa kwalifikacyjna

Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego dla kandydatów dostępne są na stronie internetowej: http://bip.pup.wlodawa.pl

Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne będą telefonicznie zawiadamiani o terminie i miejscu odbycia się rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pup.wlodawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w PUP we Włodawie.

Z kandydatem zatrudnionym po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a po zdaniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym – na dalszy okres.

Dokumenty, które zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie mogą być odebrane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 57 25 240.


Dyrektor
Zbigniew Woszczyński

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2019-02-07 14:56:57)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2019-02-07 15:16:57)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Kwestionariusz osobowy 2019-01-17 16.52kB Plik: Kwestionariusz osobowy.docx (16.52kB)POBIERZ
Dokument PDF Kwestionariusz osobowy 2019-01-17 188.72kB Plik: Kwestionariusz osobowy.pdf (188.72kB)POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenia kandydata 2019-01-17 209.19kB Plik: Oświadczenia kandydata.pdf (209.19kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/ogloszenie-nr-2-2019-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-ksiegowy-/354