Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenie Nr 2/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze.
Statystyki graficzne Harmonogram

Ogłoszenie Nr 2/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze.

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

WE WŁODAWIE

ul. Niecała 2 , 22-200 Włodawa; tel. (082) 57-25-240

e-mail: sekretariat@pup.wlodawa.pl

NIP 565-133-92-16 REGON 110259359

 

 

Włodawa dnia, 08.08.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE NR 2/2018

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. NIECAŁA 2, 22-200 WŁODAWA
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Referent – 1 stanowisko.

Wymiar czasu pracy: 1/1

Miejsce wykonywania pracy: PUP we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego potwierdzoną
  dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Preferowane wykształcenie w kierunku: administracja, prawo, prawo pracy.
 3. Co najmniej 2-letni staż pracy w jednostkach administracji państwowej/samorządowej.
 4. Co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu spraw pracowniczych.
 5. Biegła obsługa komputera.
 6. Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów
  wykonawczych do tej ustawy.
 7. Znajomość kodeksu pracy.
 8. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 9. Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.
 10. Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 11. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 12. Umiejętność współpracy z innymi, sumienność, dokładność, życzliwość, odporność na stres,
  wysoka kultura osobista.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników.
 3. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń socjalnych pracowników w ramach ZFŚS.

Warunki pracy:

 

a) praca administracyjno-biurowa,

b) praca w siedzibie urzędu i na obszarze działania PUP,

c) pełny wymiar czasu pracy,

d) praca z monitorem ekranowym komputera powyżej 4 godzin dziennie,

e) obsługa urządzeń biurowych,

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny odręcznie pisany.
 2. Życiorys CV.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopiedyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności.
 6. Kserokopieświadectw pracy.
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,
  którzy zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13 a ust.2 ustawy
  o pracownikach samorządowych.
 8. Odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o:
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych do celów rekrutacji.

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem
zwrotnym nadawcy z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko urzędnicze Referent - Nr 2/2018”,

w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2
(w sekretariacie lub punkcie podawczym urzędu) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd
Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

 

Termin składania ofert upływa z dniem 23 sierpnia 2018 r. o godz. 1530.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Metody selekcji kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne będą telefonicznie zawiadamiani o terminie i miejscu odbycia się rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pup.wlodawa.pl)
oraz na tablicy informacyjnej w PUP we Włodawie.

 

Z kandydatem zatrudnionym po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa o pracę na czas
określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a po zdaniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
z wynikiem pozytywnym – na dalszy okres.

 

Dokumenty, które zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie mogą być odebrane w sekretariacie
Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 57 25 240.

 

 

 

Dyrektor

Zbigniew Woszczyński

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2018-08-08 14:14:48)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Oświadczenia 2018-08-08 214.7kB Plik: Oświadczenia.pdf (214.7kB)POBIERZ
Dokument PDF Kwestionariusz osobowy 2018-08-08 189.2kB Plik: Kwestionariusz osobowy.pdf (189.2kB)POBIERZ
Dokument docx Kwestionariusz osobowy 2018-08-08 18.36kB Plik: Kwestionariusz osobowy.docx (18.36kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/ogloszenie-nr-2-2018-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-/350