Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenie Nr 2/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze.
Statystyki graficzne Harmonogram

Ogłoszenie Nr 2/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze.

 

 

OGŁOSZENIE NR 2/2017

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE

ul. NIECAŁA 2,  22-200 WŁODAWA

 

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Księgowy – 1 stanowisko.

Wymiar czasu pracy: pełny

Miejsce wykonywania pracy: PUP we Włodawie, ul. Niecała 2,  22-200 Włodawa

 

1) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych
    czynności finansowo-księgowych jednostek administracji państwowej czy
    samorządowej,

c) co najmniej 2 - letnie doświadczenie w księgowości budżetowej,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
    publicznych,

e) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia,

g) posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka
    polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie
    cywilnej.

 

2) Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie na kierunku: ekonomia, finanse, informatyka,

b) biegła obsługa komputera, w szczególności programów księgowych,

c) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
    przepisów wykonawczych do tej ustawy,

d) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

e) znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów,

f) znajomość Kodeksu pracy,

g) znajomość sytuacji na lokalnym rynku pracy,

h) umiejętność pracy w zespole, umiejętność łagodzenia sytuacji konfliktowych
    sumienność, dokładność, życzliwość, odporność na stres, wysoka kultura
    osobista, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność.

 

3) Zakres wykonywanych zadań:

 

a) Prowadzenie rachunkowości Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie
    Funduszu Pracy i PFRON.

b) Rozliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne
    bez prawa do zasiłku.

c) Prowadzenie rozliczeń z US w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób
    fizycznych i z ZUS w zakresie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne
    i zdrowotne za osoby bezrobotne.

d) Realizacja innych zagadnień z zakresu księgowości i finansów w Powiatowym
    Urzędzie Pracy (prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczość
    budżetowa).

e) Ścisłe przestrzeganie i stosowanie postanowień zawartych w przepisach
    regulujących politykę finansową urzędu.

 

4) Warunki pracy:

a) praca administracyjno-biurowa,

b) praca w siedzibie urzędu,

c) pełny wymiar czasu pracy,

d) praca z monitorem ekranowym komputera powyżej 4 godzin dziennie,

e) obsługa urządzeń biurowych,

 

5) Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny odręcznie pisany,

b) życiorys CV – zawierający informacje potwierdzające posiadanie min. 3 lat
    doświadczenia zawodowego lub stażu,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności,

f) kserokopie świadectw pracy,

g) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku
    kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13 a
    ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych,

h) odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o:

  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowanej opinii,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

6) Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym
nadawcy z dopiskiem:


„Nabór na stanowisko - Księgowy - Nr 2/2017”,
w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2, w Sekretariacie lub punkcie podawczym urzędu lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).


7)
Termin składania ofert upływa z dniem 6 grudnia 2017 r. o godz. 1500.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona w BIP http://bip.pup.wlodawa.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP we Włodawie w ciągu 7 dni
od terminu składania ofert.

 

Wzór oświadczeń i kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajdują się poniżej.

 

8) Metody selekcji kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna

 

Z kandydatem zatrudnionym po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a po zdaniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym – na dalszy okres.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pup.wlodawa.pl)
oraz na tablicy informacyjnej w PUP we Włodawie.

 

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone
w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcja kancelaryjną.

 

Dokumenty, które zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie mogą być odebrane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.

 

Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 57 25 240.

 

Włodawa, dnia 27 listopada 2017 r.


Dyrektor

Zbigniew Woszczyński

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2017-11-27 12:46:19)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2017-11-27 15:06:06)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Curriculum vitae CV 2017-05-24 39kB Plik: Curriculum vitae CV.doc (39kB)POBIERZ
Dokument PDF Curriculum vitae CV 2017-05-24 189.34kB Plik: Curriculum vitae CV.pdf (189.34kB)POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2017-05-24 49kB Plik: Kwestionariusz osobowy.doc (49kB)POBIERZ
Dokument PDF Kwestionariusz osobowy 2017-05-24 196.25kB Plik: Kwestionariusz osobowy.pdf (196.25kB)POBIERZ
Dokument Oświadczenia 2017-05-24 32.5kB Plik: Oświadczenia.doc (32.5kB)POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenia 2017-05-24 203.14kB Plik: Oświadczenia.pdf (203.14kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/ogloszenie-nr-2-2017-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-/337