Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/ogloszenie-nr-2-2014-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-/243

Ogłoszenie Nr 2/2014 o naborze na stanowisko urzędnicze.

 

 

OGŁOSZENIE NR 2/2014

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 

1. Referent ds. rejestracji

 

Jednostka : Powiatowy Urząd Pracy

ul. Niecała 2,

22-200 Włodawa

Wymiar czasu pracy - pełny

 

 

2. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, doradztwo zawodowe,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
    lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego potwierdzoną
    dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

f) ukończony 18 rok życia,

g) minimum rok doświadczenia zawodowego (tj. zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zawodowej)
    w pracy biurowej z obsługą klientów lub staż na stanowiskach z tym związanych.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 

a) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisów wykonawczych do tej ustawy,

b) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów,

d) znajomość Kodeksu pracy,

e) znajomość przepisów prawnych o systemie ubezpieczeń społecznych, systemie ubezpieczeń społecznych rolników,
    ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.,

f) znajomość obsługi komputera pakiet Microsoft Word oraz znajomość środowiska Windows,

g) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność,
    życzliwość, odporność na stres, wysoka kultura osobista, umiejętność łagodzenia sytuacji konfliktowych, kreatywność,

h) znajomość sytuacji na lokalnym rynku pracy.

 

4. Warunki pracy:

a) praca administracyjno-biurowa,

b) praca z monitorem ekranowym komputera pow. 4 godzin dziennie,

c) praca w siedzibie urzędu,

d) obsługa urządzeń biurowych,

e) wizyty u pracodawców,

f) wizyty w szkołach,

g) pełnienie funkcji doradcy klienta ( bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta).

 

5. Zakres wykonywanych zadań:

a) zakładanie karty ewidencyjnej osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy,

b) wprowadzanie danych do systemu komputerowego,

c) weryfikacja danych pod względem formalnym i sprawdzenie zgodności danych z przedłożonymi dokumentami,

d) rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ustalenie statusu osób i prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

e) przygotowanie i wydruk decyzji administracyjnych,

f) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadkach ujawnienia okoliczności mających wpływ
    na uprawnienia bezrobotnego,

g) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz instytucjami m.in.: (ZUS, KRUS, US, MOPS, GOPS,
    SG, Policja, Pracodawcy ) w zakresie realizacji zadań.

 
6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys CV – zawierający informacje potwierdzające posiadanie min 1 roku doświadczenia zawodowego lub stażu,

b) list motywacyjny odręcznie pisany,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności,

f) kopie świadectw pracy,

g) odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o:

  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
  • nieposzlakowanej opinii,
  • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają
    skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych,

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu
przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

7. Termin składania dokumentów:

Dokumenty można składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie
– w sekretariacie (piętro) lub przesłać na adres :

Powiatowy Urząd Pracy

We Włodawie

Ul. Niecała 2

22-200 Włodawa

z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko – Referent ds. rejestracji” do dnia 18. VII. 2014r. do godz. 15.00
(liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu).

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona w BIP  www.bip.pup.wlodawa.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP we Włodawie w ciągu 7 dni
od terminu składania ofert.

 

 

Wzór oświadczeń i kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajduje się na stronie internetowej PUP we Włodawie.

 

8. Metody selekcji kandydatów:

    a) test kwalifikacyjny

        lub/i

    b) rozmowa kwalifikacyjna.

 

Przed podjęciem zatrudnienia wybrany kandydat będzie zobowiązany przedstawić informację o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego.


Z kandydatem zatrudnionym po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa o pracę
na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy a po zdaniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

z wynikiem pozytywnym – na czas określony.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.pup.wlodawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w PUP we Włodawie.

 

Dokumenty kandydatów, których dokumenty zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie mogą być odebrane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 57 25 240

 

 

Włodawa, dn. 07 lipca 2014r.

 

 

Dyrektor

Zbigniew Woszczyński