Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenie Nr 1/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Radca prawny.
Statystyki graficzne Harmonogram

Ogłoszenie Nr 1/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze - Radca prawny.

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE
ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240
e-mail sekretariat@pup.wlodawa.pl
NIP 565-133-92-16 REGON 110259359

 

 
Włodawa, dnia 17 stycznia 2019 r
.
OGŁOSZENIE NR 1/2019
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie
ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze


Radca prawny – 1 stanowisko.
Wymiar czasu pracy: ½ etatu
Miejsce wykonywania pracy: PUP we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych i złożonym
  ślubowaniem zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 ze zm.).

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej.
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.
 3. Obowiązkowość, umiejętność współpracy z innymi, sumienność, dokładność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie spraw prowadzonych przez PUP.
 2. Sporządzanie opinii prawnych.
 3. Opracowywanie projektów aktów prawnych.
 4. Występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.
 5. Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o radcach prawnych.

Warunki pracy:

 1. Praca administracyjno-biurowa.
 2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu.
 3. Praca w siedzibie urzędu oraz reprezentacja pracodawcy przed sądami i urzędami.
 4. Praca przy komputerze.
 5. Obsługa urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (dostępny na stronie internetowej PUP i BIP).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych i złożenie ślubowania.
 6. Kserokopie świadectw pracy.
 7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 8. Inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać
  z uprawnień, o których mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 10. Odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o:
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu
przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym nadawcy z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze Radca prawny - Nr 1/2019",w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
we Włodawie, ul. Niecała 2 (w sekretariacie lub punkcie podawczym urzędu) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy
we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

Termin składania ofert upływa z dniem 28 lutego 2019 r. o godz. 1530.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Metody selekcji kandydatów:rozmowa kwalifikacyjna

Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego dla kandydatów dostępne są na stronach:
www.wlodawa.praca.gov.ploraz BIP urzęduhttp://bip.pup.wlodawa.pl

Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne będą telefonicznie zawiadamiani o terminie
i miejscu odbycia się rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronach:www.wlodawa.praca.gov.pl,
BIP urzęduhttp://bip.pup.wlodawa.ploraz na tablicy informacyjnej w PUP we Włodawie.

Z kandydatem zatrudnionym po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa
o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a po zdaniu egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą z wynikiem pozytywnym – na dalszy okres.

Dokumenty, które zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie mogą być odebrane w sekretariacie
Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 57 25 240.


Dyrektor
Zbigniew Woszczyński

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2019-01-17 12:30:39)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2019-02-06 13:29:59)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Kwestionariusz osobowy 2019-01-17 16.52kB Plik: Kwestionariusz osobowy.docx (16.52kB)POBIERZ
Dokument PDF Kwestionariusz osobowy 2019-01-17 188.72kB Plik: Kwestionariusz osobowy.pdf (188.72kB)POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenia kandydata 2019-01-17 209.19kB Plik: Oświadczenia kandydata.pdf (209.19kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/ogloszenie-nr-1-2019-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-radca-prawny-/353