Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenie Nr 1/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze.
Statystyki graficzne Harmonogram

Ogłoszenie Nr 1/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze.

 

 

OGŁOSZENIE NR 1/2017

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie

 

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta – 1 stanowisko.
Wymiar czasu pracy: pełny
Miejsce wykonywania pracy: PUP we Włodawie, ul. Niecała 2; 22-200 Włodawa

1. Wymagania niezbędne:

a. wykształcenie wyższe,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d. nieposzlakowana opinia,
e. posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego potwierdzoną
    dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
f. minimum rok doświadczenia zawodowego (tj. zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zawodowej)
   w pracy biurowej z obsługą klientów lub staż na stanowiskach z tym związanych.


2. Wymagania dodatkowe:

a. preferowane wykształcenie na kierunku: ekonomia, prawo, administracja, socjologia,
b. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
c. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
d. znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów,
e. znajomość Kodeksu pracy,
f. znajomość obsługi komputera i pakietu Microsoft Office oraz znajomość środowiska Windows,
g. znajomość sytuacji na lokalnym rynku pracy,
h. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność,
   życzliwość, odporność na stres, wysoka kultura osobista, umiejętność łagodzenia sytuacji konfliktowych, kreatywność.


3. Zakres wykonywanych zadań:

a. Prowadzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego: planowanie, przyjmowanie wniosków, sporządzanie umów.
b. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w powiecie oraz organizacja szkoleń indywidualnych i grupowych
    dla osób uprawnionych.
c. Prowadzenie ewidencji pracodawców oraz bezrobotnych, z którymi zawarte zostały umowy i bieżące monitorowanie
    ich prawidłowej realizacji.
d. Stała współpraca z pracodawcami w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności ustalanie
    zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy
    oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie.
e. Marketing i promocja usług i instrumentów realizowanych przez CAZ.
f. Przeprowadzanie procedur związanych ze zlecaniem przeprowadzania szkoleń instytucjom szkoleniowym
   zgodnie z wymaganiami ustawy prawo zamówień publicznych.

 

4. Warunki pracy:

a. praca administracyjno-biurowa,
b. praca w siedzibie urzędu,
c. pełny wymiar czasu pracy,
d. praca z monitorem ekranowym komputera powyżej 4 godzin dziennie,
e. obsługa urządzeń biurowych,
f. wizyty u pracodawców,
g. pełnienie funkcji doradcy klienta (bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta).


5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny odręcznie pisany,
b. życiorys CV – zawierający informacje potwierdzające posiadanie min. 1 roku doświadczenia zawodowego lub stażu,
c. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności,
f. kserokopie świadectw pracy,
g. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają
    skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych,
h. odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o:

• posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowanej opinii,
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym
nadawcy z dopiskiem:


„Nabór na stanowisko Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta Nr 1/2017
”, w formie papierowej
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, ul. Niecała 2,

w Sekretariacie lub punkcie podawczym urzędu lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy
we Włodawie, ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).

Termin składania ofert upływa z dniem 06.06.2017 r. o godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona
w BIP http://bip.pup.wlodawa.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP we Włodawie
w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert.

Wzór oświadczeń i kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajduje się na BIP PUP we Włodawie.


7. Metody selekcji kandydatów:

a) test kwalifikacyjny
i/lub
b) rozmowa kwalifikacyjna


Z kandydatem zatrudnionym po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa o pracę
na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a po zdaniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
z wynikiem pozytywnym – na dalszy okres.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
(http://bip.pup.wlodawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w PUP we Włodawie.

Dokumenty, które zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie mogą być odebrane w sekretariacie
Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 57 25 240.


Włodawa, dnia 24.05.2017 r.

 

 

 

Dyrektor

Zbigniew Woszczyński

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2017-05-24 08:48:54)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2017-05-24 09:25:59)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Curriculum vitae CV 2017-05-24 39kB Plik: Curriculum vitae CV.doc (39kB)POBIERZ
Dokument PDF Curriculum vitae CV 2017-05-24 189.34kB Plik: Curriculum vitae CV.pdf (189.34kB)POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2017-05-24 49kB Plik: Kwestionariusz osobowy.doc (49kB)POBIERZ
Dokument PDF Kwestionariusz osobowy 2017-05-24 196.25kB Plik: Kwestionariusz osobowy.pdf (196.25kB)POBIERZ
Dokument Oświadczenia 2017-05-24 32.5kB Plik: Oświadczenia.doc (32.5kB)POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenia 2017-05-24 203.14kB Plik: Oświadczenia.pdf (203.14kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/ogloszenie-nr-1-2017-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-/329