Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenie Nr 1/2014 o naborze na stanowisko urzędnicze.
Statystyki graficzne Harmonogram

Ogłoszenie Nr 1/2014 o naborze na stanowisko urzędnicze.

 

 

 

OGŁOSZENIE NR 1/2014

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie

 

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 

 

1. Pośrednik pracy.

 

Jednostka : Powiatowy Urząd Pracy

ul. Niecała 2,

22-200 Włodawa

Wymiar czasu pracy - pełny

 

2. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie ( na kierunku: psychologia, socjologia, doradztwo zawodowe).

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
    lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego potwierdzoną
    dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

f)  ukończony 18 rok życia,

g) minimum rok doświadczenia zawodowego (tj. zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zawodowej)
    w pracy biurowej z obsługą klientów lub staż na stanowiskach z tym związanych.

 

3. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisów
    wykonawczych do tej ustawy,

b) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów,

d) znajomość Kodeksu pracy,

e) znajomość obsługi komputera pakiet Microsoft Word oraz znajomość środowiska Windows,

f) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, sumienność,
   dokładność, życzliwość, odporność na stres, wysoka kultura osobista, umiejętność
   łagodzenia sytuacji konfliktowych, kreatywność,

g) znajomość sytuacji na lokalnym rynku pracy.

 

4. Warunki pracy:

a) praca administracyjno-biurowa,

b) praca z monitorem ekranowym komputera pow. 4 godzin dziennie,

c) praca w siedzibie urzędu,

d) obsługa urządzeń biurowych,

e) wizyty u pracodawców,

f) wizyty w szkołach,

g) pełnienie funkcji doradcy klienta ( bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta).

 

5. Zakres wykonywanych zadań:

a) przyjmowanie informacji o wolnym miejscu zatrudnienia,

b) przeprowadzanie doboru kandydatów do pracy,

c) kierowanie bezrobotnych do pracodawców zgodnie z kryteriami wyrażonymi w ofercie pracy
    złożonej w PUP Włodawa,

d) stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w szczególności ustalanie profilu pomocy,
    przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania, świadczenie podstawowych
    usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych
    w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

e) stała współpraca z pracodawcą w zakresie z pracodawcą w zakresie pomocy określonej w ustawie,
    w szczególności ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert pracy
    w ramach pośrednictwa pracy oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie,

f) kierowanie bezrobotnych i poszukujących pracy do innych pracowników kluczowych CAZ
    tj. doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego,

g) organizacja giełd i targów pracy.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys CV – zawierający informacje potwierdzające posiadanie min 1 roku doświadczenia zawodowego lub stażu,

b) list motywacyjny odręcznie pisany,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności,

f) kopie świadectw pracy,

g) odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • nieposzlakowanej opinii,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,
  którzy zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13 a ust.2 ustawy
  o pracownikach samorządowych,
 • W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
  niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

7. Termin składania dokumentów:

 

Dokumenty można składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
we Włodawie – w sekretariacie (piętro) lub przesłać na adres :


Powiatowy Urząd Pracy

We Włodawie

Ul. Niecała 2

22-200 Włodawa


z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Pośrednik Pracy” do dnia 18. VII. 2014r. do godz. 15.00
(liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu).


Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona
w BIP www.bip.pup.wlodawa.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP we Włodawie w ciągu 7
dni od terminu składania ofert.

 

Wzór oświadczeń i kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajduje się na stronie internetowej
PUP we Włodawie.

 

8. Metody selekcji kandydatów:

a) test kwalifikacyjny

b) rozmowa kwalifikacyjna.

 

Przed podjęciem zatrudnienia wybrany kandydat będzie zobowiązany przedstawić informację o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego.

Z kandydatem zatrudnionym po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa o pracę
na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy a po zdaniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
z wynikiem pozytywnym – na czas określony.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.pup.wlodawa.pl)
oraz na tablicy informacyjnej w PUP we Włodawie.

 

Dokumenty kandydatów, których dokumenty zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie mogą być odebrane
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 57 25 240

 

 

Włodawa, dn. 07 lipca 2014r.

 

 

Dyrektor

Zbigniew Woszczyński

 

 

 

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2014-07-07 11:36:26)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2014-07-07 14:24:45)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Curriculum vitae cv 2014-07-07 39kB Plik: Curriculum vitae cv.doc (39kB)POBIERZ
Dokument PDF Curriculum vitae cv 2014-07-07 123.22kB Plik: Curriculum vitae cv.pdf (123.22kB)POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2014-07-07 53.5kB Plik: Kwestionariusz osobowy.doc (53.5kB)POBIERZ
Dokument PDF Kwestionariusz osobowy 2014-07-07 82.16kB Plik: Kwestionariusz osobowy.pdf (82.16kB)POBIERZ
Dokument Oświadczenia 2014-07-07 31.5kB Plik: Oświadczenia.doc (31.5kB)POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenia 2014-07-07 131.7kB Plik: Oświadczenia.pdf (131.7kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/ogloszenie-nr-1-2014-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-/241