Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Obowiązki bezrobotnych
Statystyki graficzne Harmonogram

Obowiązki bezrobotnych

 

 

 

Osoba kierowana do pracy ma obowiązek:

 1. Przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy - odmowa bezrobotnego bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego od dnia odmowy.
 2. Zgłoszenie się do pracodawcy we wskazanym terminie
 3. Zgłoszenia się do PUP w celu poinformowania o wynikach i ustaleniach związanych z wizytą u pracodawcy.

Starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który:

 1. Odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenia zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

  a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

  b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

  c) 270 dni w przypadku trzeciej i kolejnej odmowy; - art. 33 ust 4 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149).

 2. Z własnej winy przerwał szkolenie, staż lub wykonywanie prac społecznie użytecznych, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 2 art. 33 ust 4 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149).
 3. Po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 2 - art. 33 ust 4 pkt 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149).
 4. Pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za nieprzerwany okres uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych: pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego; - art. 33 ust 4 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149).
 5. Nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby art. 33 ust 4 pkt 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149). Bezrobotni, z wyjątkiem odbywających leczenie w zamkniętych ośrodkach odwykowych, są obowiązani do przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach, tj. druku ZUS ZLA. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy. - art. 80 ust.1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149)
 6. Niestawienie się w wyznaczonym terminie i nie powiadomienie w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres wskazany w art. 33 ust. 4 pkt 3 w zależności od liczby niestawiennictw tj.

  a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
  b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
  c) 270 dni w przypadku trzeciego i kolejnych niestawiennictw.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 082 57 25 240 lub w siedzibie urzędu.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:45)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2015-02-19 13:23:23)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/obowiazki-bezrobotnych/62