Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Statystyki graficzne Harmonogram

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

 

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców


Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.


Kto może skorzystać ze środków KFS?


O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.


PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika


Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

 

Środki KFS można przeznaczyć na:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS starosta może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

 1. do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 2. do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

 

 • uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego
 • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Pracodawca winien zawrzeć z pracownikiem , któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

 

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) związany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie, a następnie on zwraca je do urzędu.


Świadczenie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w sekretariacie PUP Włodawa (pok. 10) lub pocztą.


PUP będzie rozpatrywać wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informować pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.


Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) związany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie, a następnie on zwraca je do urzędu.

 

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Priorytety Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2016:

 

 1. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie, przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie, której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej, jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia).


Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2016:

 

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia,
 5. zaspokajanie zapotrzebowania powiatów, które będą wnioskowały o dodatkowe kwoty KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego u pracodawców.

 

 

 

Podstawa prawna:
Art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014r w sprawie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz.U z 2015r.,
poz. 149 z póżn. zm.)

 

 

 

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2014-09-23 15:54:21)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-05-05 12:23:47)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Ogłoszenie o naborze wniosków KFS (o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcyw ramach krajowego funduszu szkoleniowego). 2016-02-09 330.15kB plik stracił ważność
Dokument PDF Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2016. 2016-02-09 255.22kB Plik: Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2016..pdf (255.22kB)POBIERZ
Dokument docx Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 2016-02-04 96.83kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 2016-02-04 685.29kB plik stracił ważność
Arkusz kalkulacyjny Załącznik 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 2016-02-04 80.65kB Plik: Załącznik 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis..xlsx (80.65kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 2016-02-04 603.68kB Plik: Załącznik 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis..pdf (603.68kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik 2 Oświadczenie wnioskodawcy. 2016-02-04 17.11kB Plik: Załącznik 2 Oświadczenie wnioskodawcy..docx (17.11kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 2 Oświadczenie wnioskodawcy. 2016-02-04 222.53kB Plik: Załącznik 2 Oświadczenie wnioskodawcy..pdf (222.53kB)POBIERZ
Dokument Załącznik 3 Informacja o uzyskanej pomocy de minimis. 2016-02-04 40.5kB Plik: Załącznik 3 Informacja o uzyskanej pomocy de minimis..doc (40.5kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 3 Informacja o uzyskanej pomocy de minimis. 2016-02-04 215.52kB Plik: Załącznik 3 Informacja o uzyskanej pomocy de minimis..pdf (215.52kB)POBIERZ
Dokument docx Załacznik 4 Informacja o szkoleniu w ramach KFS. 2016-02-04 18.45kB Plik: Załacznik 4 Informacja o szkoleniu w ramach KFS..docx (18.45kB)POBIERZ
Dokument PDF Załacznik 4 Informacja o szkoleniu w ramach KFS. 2016-02-04 193.88kB Plik: Załacznik 4 Informacja o szkoleniu w ramach KFS..pdf (193.88kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik 5 Informacja o studiach podyplomowych w ramach KFS. 2016-02-04 19.05kB Plik: Załącznik 5 Informacja o studiach podyplomowych w ramach KFS..docx (19.05kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 5 Informacja o studiach podyplomowych w ramach KFS. 2016-02-04 194.59kB Plik: Załącznik 5 Informacja o studiach podyplomowych w ramach KFS..pdf (194.59kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik 6 Informacja na temat egzaminu w ramach KFS. 2016-02-04 18.3kB Plik: Załącznik 6 Informacja na temat egzaminu w ramach KFS..docx (18.3kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 6 Informacja na temat egzaminu w ramach KFS. 2016-02-04 153.13kB Plik: Załącznik 6 Informacja na temat egzaminu w ramach KFS..pdf (153.13kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik 7 Wykaz osób, które mają zostać objęte działaniami finansowymi z udziałem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 2016-02-04 16.31kB Plik: Załącznik 7 Wykaz osób, które mają zostać objęte działaniami finansowymi z udziałem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego..docx (16.31kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 7 Wykaz osób, które mają zostać objęte działaniami finansowymi z udziałem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 2016-02-04 167.87kB Plik: Załącznik 7 Wykaz osób, które mają zostać objęte działaniami finansowymi z udziałem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego..pdf (167.87kB)POBIERZ
Dokument PDF Wzór umowy KFS 2016-04-12 1.23MB Plik: Wzór umowy KFS.pdf (1.23MB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/262