Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
Statystyki graficzne Harmonogram

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

 

 

 

 

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 

 

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, w przypadku cudzoziemców – karta pobytu.
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie - dyplomy uzyskania tytułu zawodowego, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, świadectwa ukończenia szkoły.
 3. Wszystkie świadectwa pracy lub służby. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy – oprócz świadectw pracy należy przedłożyć zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu stanowiącym podstawę wymiaru składki na Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące.
 4. W przypadku pracy nakładczej – zaświadczenie potwierdzające okres i osiągany dochód w rozbiciu na poszczególne miesiące.
 5. W przypadku pracy na umowę zlecenie, umowę agencyjną a także pracy w okresie członkostwa w RSP, SKR i SUR –zaświadczenie o okresie ich wykonywania oraz podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące.
 6. W przypadku likwidacji/zawieszenia pozarolniczej działalności: wszystkie decyzje
  o likwidacji/zawieszeniu działalności wydane przez Urząd Miasta lub Urząd Gminy, zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania i podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności.
  W przypadku pobierania zasiłku chorobowego – także zaświadczenie o okresie przysługiwania i podstawie wymiaru tego zasiłku.
 7. W przypadku osoby współpracującej przy prowadzeniu pozarolniczej działalności – zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania i podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
 8. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności - zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia i podstawie wymiaru tego świadczenia.
 9. W przypadku rejestracji po odbyciu służby wojskowej – książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU potwierdzające okres jej odbywania.
 10. W przypadku przeciwwskazań lekarskich do pracy – stosowne zaświadczenie lekarza medycyny pracy.
 11. W przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 12. Osoba która jest współmałżonkiem właściciela gospodarstwa rolnego, lub domownikiem w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy powinna posiadać wiedzę odnośnie areału przeliczeniowego tego gospodarstwa oraz podlegania bądź niepodlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy w takim gospodarstwie. W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu posiadania statusu bezrobotnego winna przedłożyć decyzję KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Poucza się o możliwości dostarczenia zaświadczenia.
 13. W przypadku zbycia lub nabycia gospodarstwa rolnego pomiędzy kolejnymi rejestracjami – akt notarialny.
 14. Osoba, która jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem nieruchomości rolnej winna znać i podać rejestrującemu areał przeliczeniowy tej nieruchomości (w przypadku współwłasności areał przeliczeniowy nieruchomości oraz wielkość udziału). Poucza się o możliwości dostarczenia zaświadczenia.
 15. W przypadku świadczenia pracy w krajach Unii Europejskiej – druk U1/E301/ wydany przez instytucje właściwe ds. zatrudnienia w kraju świadczenia pracy.
 16. W przypadku zwolnienia z zakładu karnego lub aresztu śledczego – świadectwo zwolnienia oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za każdy przepracowany miesiąc.
 17. W przypadku zakończenia pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub innych świadczeń wypłacanych przez ZUS i inne organy rentowe –zaświadczenie o okresie pobierania świadczenia.
 18. W przypadku pobierania renty rodzinnej – aktualna decyzja o nabyciu renty.
 19. W przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania oraz zasiłku stałego – zaświadczenia potwierdzające okres jego pobierania.
 20. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:
 • imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 • obywatelstwo albo obywatelstwa;
 • numer PESEL;
 • imiona rodziców;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • nazwisko rodowe;
 • stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka
  w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • liczbę dzieci na utrzymaniu;
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 • wykształcenie;
 • ukończone szkoły;
 • zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 • poziom znajomości języków obcych;
 • posiadane uprawnienia zawodowe;
 • rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 • okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 • okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 • inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 • sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 • kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 • numer rachunku bankowego, jeżeli posiada i chce, by świadczenia przekazywane były na konto bankowe.

 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy może przekazać również numer telefonu i adres e-mail, celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy, oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie

 

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia kompletu dokumentów lub odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację bez kompletu dokumentów. Powiatowy urząd pracy może sporządzić kserokopie dokumentów w zakresie niezbędnym do ustalenia statusu i prawa do zasiłku.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:30:26)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2015-02-19 13:17:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-bezrobotny/49