Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
Statystyki graficzne Harmonogram

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

 

 

 

 

Dofinansowanie wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego,
który ukończył 50 rok życia


Ze środków Funduszu Pracy może być przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia
za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia.

Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy lub przedsiębiorcy.

 

Podstawa prawna:
art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 674 z późn. zm.).

 

Okres trwania dofinansowania

Dofinansowanie przysługuje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres:

  • 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub
  • 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.


Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

 

Obowiązki pracodawcy lub przedsiębiorcy:

1) dalsze zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres:
6 miesięcy w przypadku, gdy dofinansowanie wynagrodzenia trwa 12 miesięcy,

  • 12 miesięcy w przypadku, gdy dofinansowanie wynagrodzenia trwa 24 miesiące.

2) zwrot wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych
środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania,
w sytuacji:

  • niewywiązania się z warunku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia,
  • niewywiązania się z warunku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres dalszego zatrudnienia następującego po okresie dofinansowania wynagrodzenia.

3) zwrot 50% łącznej kwoty wypłaconego dofinansowania wynagrodzenia i odsetek ustawowych, w terminie 30 dni
od dnia doręczenia wezwania w sytuacji, gdy utrzyma zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę dalszego okresu zatrudnienia, tj. odpowiednio,
co najmniej 3 miesiące lub 6 miesięcy.

Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu przyznanego dofinansowania wynagrodzenia w sytuacji, gdy:

1) w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy zatrudni innego bezrobotnego na miejsce pracy, które zostało zwolnione w wyniku:

  • rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego,
  • wygaśnięcia zawartej umowy o pracę,
  • rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

2) brak jest możliwości skierowania do pracy odpowiedniego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, posiadającego kwalifikacje i wymagania, określone przez pracodawcę we wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Dofinansowanie wynagrodzenia może zostać przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2
pokój Nr 2 lub pod numerem telefonu 82 5725-240.

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2014-08-18 10:23:54)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2014-08-18 10:34:54)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-skierowanego-bezrobotnego-ktory-ukonczyl-50-rok-%C5%BCycia/260