Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-skierowanego-bezrobotnego-ktory-ukonczyl-50-rok-życia/260

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

 

 

 

 

Dofinansowanie wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego,
który ukończył 50 rok życia


Ze środków Funduszu Pracy może być przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia
za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia.

Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy lub przedsiębiorcy.

 

Podstawa prawna:
art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 674 z późn. zm.).

 

Okres trwania dofinansowania

Dofinansowanie przysługuje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres:


Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

 

Obowiązki pracodawcy lub przedsiębiorcy:

1) dalsze zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres:
6 miesięcy w przypadku, gdy dofinansowanie wynagrodzenia trwa 12 miesięcy,

2) zwrot wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych
środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania,
w sytuacji:

3) zwrot 50% łącznej kwoty wypłaconego dofinansowania wynagrodzenia i odsetek ustawowych, w terminie 30 dni
od dnia doręczenia wezwania w sytuacji, gdy utrzyma zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę dalszego okresu zatrudnienia, tj. odpowiednio,
co najmniej 3 miesiące lub 6 miesięcy.

Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu przyznanego dofinansowania wynagrodzenia w sytuacji, gdy:

1) w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy zatrudni innego bezrobotnego na miejsce pracy, które zostało zwolnione w wyniku:

2) brak jest możliwości skierowania do pracy odpowiedniego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, posiadającego kwalifikacje i wymagania, określone przez pracodawcę we wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Dofinansowanie wynagrodzenia może zostać przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2
pokój Nr 2 lub pod numerem telefonu 82 5725-240.