Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dofinansowanie kosztów egzaminów
Statystyki graficzne Harmonogram

Dofinansowanie kosztów egzaminów

 

 

Dofinansowanie kosztów egzaminów

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
  (t.j. Dz. U. z 2015 poz.149 z późn.zm));
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych
  warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667).

 

 

 

O dofinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie, tj.:

1. Osoby bezrobotne,

2. Osoby poszukujące pracy:

a) będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

b) zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

c) otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

d) uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

e) będące żołnierzem rezerwy,

f) pobierające rentę szkoleniową,

g) podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarcza poza rolnictwem,

h) pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane rozwojem zawodowym.

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie może osobie uprawnionej sfinansować ze środków Funduszu pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszt egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

 

Osoby bezrobotne i inne uprawnione osoby ubiegają się o sfinansowanie kosztów egzaminów, uzyskania licencji poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencjizawierającego:

 1. imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby;
 2. nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję;
 3. koszt egzaminu;
 4. uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

Uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy może nastąpić poprzez:

a) przedłożenie oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej,

b) przedłożenie oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,

c) przedłożenie deklaracji zakładu pracy o celowości udzielenia tej formy pomocy (dot. osoby poszukującej pracy/pracownika powyżej 45 roku życia),

d) inna forma uzasadnienia potrzeby udzielenia tej pomocy w szczególnych przypadkach.

 

Do wniosku o finansowanie kosztów egzaminów, uzyskania licencji należy dołączyć dokument wydany przez instytucje egzaminująca lub wydająca licencje zawierający informacje o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji oraz numerze konta instytucji egzaminującej lub wydającej licencję.

 

Po przeanalizowaniu zasadności finansowania kosztów egzaminu/ udzielenia licencji z uwzględnieniem przedstawionej przez wnioskodawcę oceny celowości udzielenia tej formy pomocy, osoba uprawniona zostanie poinformowana na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

 

Sfinansowanie kosztów egzaminów, uzyskania licencji odbywa sie w formie bezpośredniej wpłaty na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencje do 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

 

Wnioskodawca, któremu z Funduszu Pracy sfinansowano koszty egzaminów, uzyskania licencji zobowiązany
jest do:

 1. przystąpienia i zdania egzaminu/ubiegania się i uzyskania licencji,
 2. niezwłocznego powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie o wynikach egzaminu lub uzyskania licencji,
 3. niezwłocznego przedłożenia w powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskania licencji.

 

 

W przypadku gdy Wnioskodawca, z którym zawarto umowę nie przystąpił do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji zwraca poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie koszty zgodnie z zawartą umową.

 

W przypadku gdy Wnioskodawca nie złoży z wynikiem pozytywnym egzaminu/uzyskania licencji, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu/uzyskania licencji nie mogą być sfinansowane ze środków Funduszy Pracy.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje:

osobiście w siedzibie PUP – pok. 22,

tel. 082 572-50-60

tel. 082 572 52 40 wew. 177,

e-mail: szkolenia@pup.wlodawa.pl

 

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2013-10-25 14:27:20)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2016-01-18 15:17:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/dofinansowanie-kosztow-egzaminow/219