Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Statystyki graficzne Harmonogram

Bon zatrudnieniowy

 

Bon zatrudnieniowy

 

 

Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego do 30 roku życia
na 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Podstawa prawna:
Art. 66m ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149)

Komu można przyznać bon zatrudnieniowy?

Bon zatrudnieniowy może być przyznany osobie, która spełnia łącznie poniższe warunki, czyli:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • dla której ustalono profil pomocy II lub profil pomocy I - w uzasadnionych przypadkach (art. 33 ust. 2b i 2c
  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego,
 • znalazła pracodawcę, który zatrudni go na okres 18 miesięcy.


Przyznanie bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

Wydany bon zatrudnieniowy ma określony przez Urząd termin ważności.


Czas trwania zatrudnienia i okres refundacji zatrudnienia bezrobotnego:

 1. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.
 2. Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 3. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.


Konsekwencje dla pracodawcy za niewywiązanie się z umowy:

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn innych niż określone w art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy w okresie:

 • pierwszych 12 miesięcy, które podlegają refundacji – pracodawca zwraca całą kwotę otrzymanej
  refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji;
 • 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji – pracodawca zwraca kwotę ustaloną proporcjonalnie
  do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania
  pierwszej refundacji.


Pracodawca nie zwraca refundacji, jeżeli:

 • stosunek pracy zostanie rozwiązany przez skierowanego bezrobotnego,
 • stosunek pracy zostanie rozwiązany na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • stosunek pracy wygaśnie.

Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2
pokój Nr 2 lub pod numerem telefonu 82 5725-240

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2014-08-18 09:25:50)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2015-04-22 14:27:55)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/bon-zatrudnieniowy/253