Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Statystyki graficzne Harmonogram

Bon na zasiedlenie

 

Bon na zasiedlenie

 

 

 

Bon na zasiedlenie to wyjątkowa okazja na zmianę swojej sytuacji zawodowej.

Adresowany jest do chętnych i aktywnych osób bezrobotnych, które mają sprecyzowaną wizję siebie na rynku pracy.

Otrzymując bon osoba bezrobotna dostaje gwarancję otrzymania środków finansowych, które może przeznaczyć
na pokrycie kosztów zamieszkania związanych ze zmianą miejsca zamieszkania w związku z podejmowaną pracą
lub działalnością gospodarczą.


Podstawa prawna:

- art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.149)

 

Komu można przyznać bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie może być przyznany osobie, która spełnia łącznie poniższe warunki, czyli:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • dla której ustalono profil pomocy II lub profil pomocy I - w uzasadnionych przypadkach (art. 33 ust. 2b i 2c
  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie,
 • zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem
  dotychczasowego zamieszkania.Warunki otrzymania bonu na zasiedlenie:

 1. miejscowość, w której zamieszka osoba ubiegająca się o bon musi być oddalona od miejscowości dotychczasowego zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie, co najmniej 3 godziny dziennie;
 2. praca lub działalność gospodarcza powinny być wykonywane przez okres, co najmniej 6 miesięcy u jednego lub kilku pracodawców, w przypadku wystąpienia przerw łączny okres na udokumentowanie powyższego wynosi 8. miesięcy;
 3. wynagrodzenie lub przychód z tytułu wykonywania pracy lub działalności gospodarczej będzie wynosiło, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę brutto miesięcznie, oraz osoba będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym.


Wysokość środków przyznanych w ramach bonu na zasiedlenie:

Wysokość środków przyznanych w ramach bonu na zasiedlenie, określona jest w umowie i wynosi nie więcej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.


Obowiązki bezrobotnego, który otrzymał bon na zasiedlenie:

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:

 1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego oddalenia miejscowości, w której zamieszka od miejscowości dotychczasowego zamieszkania;
 2. do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego oddalenia miejscowości, w której zamieszka od miejscowości dotychczasowego zamieszkania;
 3. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.


Konsekwencje dla bezrobotnego za niewywiązanie z obowiązków:

W przypadku niewywiązania się z obowiązków kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi:

 1. w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania w przypadku niewywiązania się z obowiązku wymienionego w pkt 1 i 2,
 2. proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania w przypadku niewywiązania się z obowiązku wymienionego w pkt 3.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2
pokój  2 lub pod numerem telefonu 82 5725-240.

Strona dodana przez: Krzysztof Sadowski (2014-08-18 09:26:38)
Zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2015-02-19 13:29:04)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/strona/bon-na-zasiedlenie/255