Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat włodawski

Zobacz również:
2016 Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Luty Czerwiec Lipiec
Listopad 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 303 149 134 79 2697 1382 318 129
w tym
osoby
poprzednio pracujące 213 106 99 64 1992 950 317 129
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
9 3 5 3 124 59 64 25
dotychczas nie pracujące 90 43 35 15 705 432 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 198 103 78 42 1879 984 202 78
w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 6 2 1 140 67 16 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 20 14 16 9 85 53 2 1
Cudzoziemcy - - - - 14 11 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 104 51 32 20 872 512 55 27
Bez doświadczenia zawodowego 134 68 51 27 943 565 5 4
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 27 - 6 - 439 - 15
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 293 146 102 58 2385 1257 180 73

W tym

Do 30 roku życia 152 71 67 38 796 467 63 38
Do 25 roku życia 84 37 39 21 416 228 20 9
długotrwale bezrobotne 128 72 44 24 1820 1011 14 10
Powyżej 50 roku życia 46 21 12 4 701 262 93 18
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 21 15 9 6 362 312 39 31
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - - - - -
Niepełnosprawni 3 3 1 1 50 19 3 1
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2620 1360 1820 956 320 131
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 303 149 198 103 42 18

z tego

po raz pierwszy 33 14 27 10 9 3
po raz kolejny 270 135 171 93 33 15

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 2 - 2 - 1 -
po stażu 52 35 32 22 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 7 6 5 4 - -
po pracach społecznie użytecznych 13 9 13 9
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 226 127 139 75

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 134 79 78 42

z tego

niesubsydiowanej 103 61 64 34

w tym

podjęcie działalności gospodarczej - - - -
pracy sezonowej 1 - 1 -
subsydiowanej 31 18 14 8

z tego

prac interwencyjnych 4 3 1 1
robót publicznych 7 4 6 3
podjęcia działalności gospodarczej 3 2 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 10 5 5 4
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 6 4 1 -
rozpoczęcie szkolenia 5 1 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 2 - - -
rozpoczęcie stażu 13 8 10 7
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 9 2 7 2
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 23 12 11 6
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 20 9 16 6
podjęcia nauki 1 1 1 1
osiągnięcia wieku emerytalnego 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 1 1
innych 17 13 11 9
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2697 1382 1879 984
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 404 225 315 178

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 755 450 404 227 678 254 1778 991
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 152 71 84 37 46 21 128 72
z tego po raz pierwszy 26 12 19 7 6 2 - -
po raz kolejny 126 59 65 30 40 19 128 72

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 2 - 1 -
po stażu 27 16 14 8 2 1 17 11
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 6 5 2 1 - - 6 6
po pracach społecznie użytecznych 3 2 1 1 6 3 12 8
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 106 52 63 30 23 13 86 52

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 67 38 39 21 12 4 44 24

z tego

niesubsydiowanej 44 26 23 14 11 3 37 19
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym pracy sezonowej 1 - 1 - - - - -
subsydiowanej 23 12 16 7 1 1 7 5
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - - - 1 1
robót publicznych 4 1 3 - - - 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 2 1 1 1 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 10 5 7 4 - - 1 -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 6 4 4 2 - - 2 2
rozpoczęcia szkolenia 3 - 2 - - - 1 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 2 - 1 - - - - -
rozpoczęcia stażu 9 5 5 3 - - 5 4
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 6 1 5 1 - - 3 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 10 4 4 1 2 2 15 8
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 1 4 1 4 4 6 3
podjęcia nauki 1 1 1 1 - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 2 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 1 1 - -
innych 4 2 3 2 1 1 11 11
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 5 2 9 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 796 467 416 228 701 262 1820 1011
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 219 133 161 95 86 32 217 140
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 98 63
zatrudnione przy robotach publicznych 37 14
odbywające szkolenie 7 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 5 -
odbywające staż 186 127
w tym w ramach bonu stażowego 4 4
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 36 24
w tym w ramach PAI 10 3
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 9 4
w tym powyżej 60 roku życia 1 -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 33 14
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 34 17

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 13 7
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 7 6 20 13
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 5 1 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 5 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 15 12
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 -